Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Su prof. de linguìstica sarda Giovanni Lupinu m’at fatu s’onori de mi cumbidai a s’Universidadi de Tàtari, po una de is tantis manifestadas po is 450 annus de sa fundadura sua. Su lìburu de is 1000 fueddus at a essi presentau, sàbudu chi benit a is 11 de a mangianu, de sa prof. Marinella Lorinczi de s’Universidadi de Casteddu.

Custa sa nova

e custu su manifestu
Locand_Cherchi_marzo_2012 SS

Me is diis passadas eus presentau su lìburu in Sìnnia (in d-un’atòbiu culturali organisau de is Rossomori) e in Macumere (a una trintena de maistas de is scolas primàrias).

In ambaduus atòbius is maistas presentis ant agradèssiu meda su traballu e ant finas pregontau po chi fessint fatas àteras ainas didàticas po s’imparu de su sardu a is pipius.

In Sìnnia s’aministratzioni comunali s’est finas impinniada a cunvocai una spètzia de cumissioni de aministradoris de is comunus lacanantis (po sa parti econòmica), maistas e oberadoris linguìsticus (po sa parti culturali), chi potzant traballai impari po apariciai lìburus didàticus assumancu po is primus duas classis de is elementaris.

Cunsiderendi s’ausèntzia totali de sa Regioni Sarda, saludaus cun grandu prexu una proposta diaici chi benit de is entis de logu chi no bolint biri spèrdia sa lìngua insoru; eus a benni a biri ita nd’at a bessiri…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: