Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Po una lìngua normali

Un’àtera faina de su comunu de Sàrdara chi, gràtzias a su traballu de su consilleri delegau po sa lìngua sarda Giampàulu Pisu (chi mi-dd’at mandada), at tradùsiu in sardu sa delìbera chi is consilleris ant aprovau a totòmini asuba de sa chistioni de sa zona franca.

Mancai segundu mei nc’iat a bolli una circa lessicali prus funduda dependi intrai in d-unu linguatzu tènnicu (siat in su campu giurìdicu siat in su campu spetzìficu de sa matèria de deliberai), custu est un’esempru chi podit andai beni po inghitzai, de comenti sa lìngua nosta iat a podi essi imperada po dònnia faina de sa vida, finsas in su sètiu de s’ofitzialidadi.

Speru chi àterus entis de logu puru bollant sighiri sa bia chi s’amostat su comunu de Sàrdara.

Advertisements

Comments on: "Po una lìngua normali" (4)

 1. Alexandra Porcu said:

  Apu ligiu… e tenis arrexoni. Is fueddus si depint traballai mellus. Gei ddu scis ca su sardu no est su primu lingua mia perou biu candu unu est unu fueddu italianu sardizau. Pensu chi custa furriadura siat mellus de is strollicus chi faint in is “Ufitzios de sa LSC”, custu est seguru. Po ita innoi assumancu sa frasia est bene fata (sa morfologia e sa sintassi funt sardas e no italianas). Perou pensu tambeni ca nci podit essi una manera prus bona de scioberai is fueddus. Craru ca custu ddu depit fai unu chi conoscit cumenti primu lingua su sardu. Ddu apu gei nau meda bortas… no est poita deu seu purista, pensu chi bandat beni de tenni calincunu fueddu de s’italinu e de s’ingresu, de su francesu etc…perou candu unu fait una furriadura dae s’italianu a su sardu nci depit tenni semperi una personi acanta chi su sardu ddu conoscit beni meda. No mi praxint is fueddus: “provedimentus”, “cumpetentzias”, “cunseguentzias” 😦 no ddu sciu deu cumenti si podit nai mellus perou pensu ca nci est genti chi ddu scit…? poita nai is cosas a s’italiana? Su sardu est bellu e si podint fai metaforas o ponni duus fueddus po ddu narri mellus e po ddu fai cumprendi su matessi.

 2. pàulu pisu said:

  Perdonai chi apu stentau a arrespundi ma seu impeigau e afateriau meda.

  Gràtzias primedotu po ai carcullau custu documentu (àteru italianismu, ma finas is inglesus nant document impari a file), chi apu fatu castiai fintzas de un’àteru amigu spertu operadori linguìsticu.
  Ita si depu nai chi no ca sa fàbrica de is fueddus nous cumenti mi parrit chi ddi nerit Antoni Lèpori, no est cosa bella meda a fai partiri. Deu apu passau unus cantu annus circhendi is fueddus prus sinzillus e schetus po nai is cosas. Medas ge ddus apu agataus gràtzias fintzas a is medas ditzionàrius chi oi nci teneus, àterus no ddus apu agataus ca no nci funt, no esistint, ca ddu scideus ca po fueddai de is chistionis de sa modernidadi sa lingua nosta bortas medas no tenit is fueddus. S’amancat cussus chi si narant “tecnoletus”. Su sardu est che unu de cussus pilloneddus chi ddis ant talau is alas. Est berus ca cun is arrègulas de sa sufissadura, prefissadura e cumponidura si podint imbentai is fueddus nous chi serbint, ma apu biu ca su prus de is bortas custu est sceti “inutile esercizio di stile”, ca sa genti, finas is spertus de lìngua sarda sighint a umperai is italianismus. E insaras pensais chi deu mi depu amachiai circhendi e imbentedi fueddus nous po de badas? Antoni Lèpori cun sa bella gramàtica de sa lìngua sarda at imbentau unu muntoni de fueddus chi pertòcant cussu campu: aciungidori=aggettivo, boxali=vocale… addolumannu no m’arresurtat chi apant tentu grandu sorti e Lepori podiat tenni fintzas s’autoridadi po fai acetai custas formas. A parti su fatu ca genti meda candu bit fueddus imbentaus frungit su bruncu ca narat: “ma it’arratza de sardu est custu?” ca no dd’arreconnoscit. Bortas medas arreconnoscit e acetat prus cumenti de sardu unu fueddu italianizau ca de chi unu acostumat a intendi unu fueddu italianizau po 50 annus insaras ddi parrit e bessit sardu. Deu a bortas finas in su scritu preferu a manigiai unu fueddu italianizau ca timu s’arrefudu de su fueddu sardu schetu (candu est mesu scarèsciu) e cun cussu totu sa lìngua nosta. A bortas dipendit de su chi scriu e a chi scriu.

  Ma deu seu unu chi ddi praxit a fueddai in sardu finas in cuntestus pùblicus e mi tocat a fueddai fadendi-mì a cumprendi, “a tenori de su stampu su baballoti” naràt sa spaciada de Antoni Garau, e duncas po cantu is registrus (àteru italianismu) de sa lìngua fueddada e de su scritu siant sempri diferentis in totu is lìnguas, no bollu mancu chi perou siant lìnguas diferentis. Iat a serbiri unu comitau tènnicu (ma oramai naraus totus “tècnicu” a sa moda italiana) chi traballit a sa fàbrica de is fueddus nous e a su rispetu de sa lìngua, aici cumenti dd’agataus po is àteras lìnguas, una genia de “Acadèmia de su poddi sarda” (de su restu nosu puru chi si ddoi poneus ge no seus mancu a mesu de poddi…) o cumenti de su TERMCAT Cadelana. Po dda serrai nau sceti ca finas a candu su sardu no at a intrai diaveras in scola, ca ancora no at imperrau seriamenti (a sa sèria) cussu liminaxi, nosu podeus fai totu is imbentus de lìngua e neologismus (o noulogismus) ma at a essi, bortas medas, mancai no sempri, totu po de badas.
  Un’ùrtima cosa perou bollu nai, sa delibera “anexiada” ( fueddu imperau de Cristina Serra in sa furriadura de “una fèmina” de Aleramo), mi parrit bastantementi sarda (castiendi assumancu a su prus de is cosas chi biu scritas), no sceti po sintassi e morfologia cumenti at nau Alexandra ma fintzas po lèssicu (e nosu drìnghilli,un’ àteru italianismu!) e duncas: marranu chi m’agatais formas chi podint essi acetadas de is fueddus: “provedimentus”, “cumpetèntzias” e “cunseguèntzias” (labai chi no siant girus de fueddus perou).

  Arregordaus-sì ca esistint is cultismus puru.

  Ma arregordaus-sì fintzas ca chi su linguatzu/linguàgiu de dònnia dii podit essi lìberu de òbligus ca cun cussu podeus scapai sa pantasia e s’ischiribitzai, in cussu giurìdicu-aministrativu custa libertadi no dda teneus ca dònnia fueddu depit inditai cussa cosa e bastat! Aici “delìbera” no est sa pròpiu cosa de “detèrmina” e “autorizatzioni” est cosa diferenti de “cuncessioni” e chi unu documentu no est pretzisu a su funtzionàriu chi at stèrriu s’autu ddi podint circai fintzas contus cun arrecursus e cosas gai…

  Ma sigumenti est su vèspuru de Pasca Manna si sinnialu custu contixeddu, chi ia scritu unus cantu annus a oi e chi no depiat fai contu de leis, arrecursus e cosas de aministratzioni/dura (ellus in custu puru incapas calincuna cositedda…). Spreviai-sì.

  http://www.emigratisardi.com/news/newsdetails/article//sevolutzioni.html

  Bona Pasca Manna a totus

  Cun amigàntzia

  Pàulu

 3. O Pàulu, gràtzias po is pretzisaduras! Ti potzu donai arraxoni, ca su chi naras est totu giustu e seidosu, pruschetotu in su campu giurìdicu ma… as mai lìgiu calincuna cosa de “plain language”? S’italianu est una de is peus lìnguas in su mundu po s’imperu de “burocratesu” me is leis o arregulamentus. Finsas scriendi una lei fait a imperai fueddus normalis, de dònnia dii. Candu s’italianu narat “acqua potabile” is tedescus nant Trinkwasser, est a nai “àcua de bufai”, chi mancai iat a podi essi “bufaditza” o finsas “acuebufai” in d-unu sètiu tènnicu. Boleus chi su sardu sigat is burocratismus de s’italianu?
  E un’àtera cosa: chi giornalis, televisionis e lìburus essint inghitzau a tzerriai “aciungidori” s’agetivu, cantu diis o cidas nci iat a essi postu su fueddu a essi cumprèndiu e nau de totus?
  Bastat chi unu giornalista scriat una borta “defatigante trattativa” o ddu nerat un’àteru in su telegiornali e àtera dii ddu cumprendint totus. No funt is fueddus chi s’amancant, funt is mass-media!

 4. alexandraporcu said:

  Paolo Pisu, tennis arrexoni… gei ddu sciu ca est unu problema mannu. In custu momentu no tengu tempus po scriri una cosa inpitzus de custa cosa. Tengu medas cosas in conca. Bollu pubricai calincuna cosa asuba de custa cosa. Cunsillus generalis… no po su sardu, perou po maneras de furriai is cosas… Diaderus ddu sciu ca est unu problema mannu… si depit agatai una manera po pigai is fueddus ca no esistint in sardu sena fia nasci unu “sardu porceddinu”. Pensu ca cun unu pagu de tempus e conca nci podeus lompi a bellu a bellu 😉 candu ap a tenni prus tempus sceda ti torro. Tui sighis diaci… a si biri. Alexandra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: