Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Fueddàriu tènnicu sardu-italianu

In custa pàgina nci apu a ponni is fueddus chi no faint parti de su lèssicu originàriu sardu, ma chi deu apu imperau in su chi apu scritu sighendi is arrègulas chi apu amostau in sa presentada: dd’apu a amanniai a pagu a pagu dònnia borta chi apu a aciungi unu fueddu “nou” me is interbentus mius, e candu serbit, apu a inditai su poita dd’apu “imbentau” diaici.

Chi mi boleis agiudai a fai custu tretu, de grandu importu po sa lìngua nosta, siais benibenius!

Incurtzaduras:        n. nòmini     m. masculinu     f. femininu     ag. agetivu     v. verbu     av. avèrbiu

Inditus generalis de sufissadura:

1. Is sufissus -atzioni/-itzioni in sardu no nci funt, mentras nci funt -adura/-idura (de preferri)

2. Su sufissu -izai in sardu no nci est, mentras nci est -isai (de preferri)

3. Su sufissu italianu de su particìpiu presenti (chi in sardu no ddoi est), intamis de -anti/-enti dd’apu giai sèmpiri furriau a -adori/-idori

4. Su sufissu ‘-icu àtonu no est sintzillu sardu, deu prefèrgiu giai sèmpiri -osu. In fueddus intraus de meda a bortas ndi bessit a ‘-igu (pràtigu)

5. Is sufissus -àbili/-ìbili in sardu no funt sintzillus, sa lìngua acostumat a imperai una perìfrasi (“bonu a… + verbu”, o “de… + verbu”), a bortas fait a imperai su sufissu sardu -aditzu/-iditzu

Fueddàriu

abetu n.m. attesa (fait a dd’imperai cun sentidu tènnicu puru, lista de abetu = lista d’attesa, aposentu de abetu = sala d’attesa)

abundu n.m. eccesso (de su verbu abundai, cun sentidu tènnicu puru)

aciunta n.f. recupero (funt is minutus chi si giogant in prus in d-una partida a s’acabu de is tempus arregularis, po torrai a cuberai su tempus chi s’est pèrdiu po is càmbius o candu is giogadoris si funt ingortus)

adelantau ag. avanzato, sviluppato (de su verbu adelantai, chi bolit nai pruschetotu incrementare le ricchezze, ddi podeus alladiai su sentidu de custa manera)

agudu ag. acuto (in su chistionai pruschetotu nant acutzu ma in sardu ddoi est custu fueddu puru)

alladiamentu n.m. dilatazione

allobada n.f. raddoppio, doppietta (iat a essi accoppiata, in su linguatzu sportivu duus gous fatus de su pròpiu giogadori o de sa pròpiu truma)

allogai v. literalmenti conservare, mettere da parte, in custu atopu ddi podeus alladiai su sentidu de manera tènnica a ritenere, trattenere; allogai lìcuidus = trattenere liquidi

amodai v. moderare (s’iat a podi nai moderai puru, ma su sufissu -erai mi parit chi no siat fitianu meda, mi praxit de prus su prefissu a- afortiadori cun sufissu zeru chi est naturali de su sardu). Sa pròpiu cosa po su derivau nominali amodu po moderazione

amonestu n.m. preavviso (su fueddu est imperau che a monito, ammonimento, ddi podeus donai sentidu tènnicu puru); ammonizione (in su linguatzu sportivu est sa presentadura a su giogadori de su papereddu grogu cartellino giallo po ai cumìtiu una farta: est un’avisu de nci podi essi bogau aforas po chini dda torrat a fai)

ampudadura n.f. amputazione (in sardu ddoi at su verbu pudai = potare, giai chi ndi benit inderetura de su latinu amb-putare, ddu lassaus diaici)

amuntonu n.m. accumulo (de su verbu amuntonai, unu nòmini deverbali a sufissu zeru, imperau de manera tènnica)

annoaditzu ag. rinnovabile (de su verbu annoai = rinnovare cun sufissu sardu)

apretai v. pressare, fare pressing (in su linguatzu sportivu, carrigai is aversantis luegus apustis de ai arriciu sa bòcia, circhendi de ddus ponni in atrupèlliu po ddis fai faddiri su passìgiu o po ndi-ddis furai sa bòcia)

apretu n.m. urgenza (cun sentidu tènnicu mèigu puru; in su linguatzu sportivu balit puru po pressing: càstia –> apretai)

apretzetai v. prescrivere (tèrminu tènnicu in sardu puru, presenti de diora)

arbubraxu ag. biancoceleste (est sa manera de inditai su colori de sa malliedda de una truma sportiva; in custu atopu chistionaus de s’Argentina; càstia –> grogarrùbiu puru)

arculosu ag. alcolico (de su nòmini àrculu = alcol chi est intrau in su fueddai sardu de diora, cun sufissu sintzillu). A calincunu “classicista” iat a andai mellus alcol e alcòlicu. Bufòngiu arculosu meda = superalcolico

ària s.f. area (un’arrogu, una parti de unu logu; in su linguatzu sportivu est una parti de su campu allacanada cun arrigas sinnadas in terra: mi praxit de prus a dda scriri aici cun sa pronùntzia sardisada, arregordendi ca no iat a depi fai a dda cunfundi cun s’italianu aria, chi in sardu si narat intamis àiri)

arreferidori n.m. referente (de su verbu arreferri)

arregordu n.m. memoria (in sardu memòria bolit nai tempia, po cussu prefèrgiu cust’àteru nòmini)

arrelatadori n.m. relatore (de su verbu arrelatai)

arrogadura n.f. rottura, fissurazione (cun sentidu tènnicu puru)

arrughita n.f. rucola

assentai v. prenotare (alladiendi-ddi unu de is sentidus sintzillus de iscrivere, registrare)

assistu n.m. assist, passaggio smarcante (in su linguatzu sportivu, unu passìgiu chi libertat a unu cumpàngiu in bona postura po marcai; mancai su fueddu ingresu siat imperau meda, mi praxit de prus a ddu sardisai faendi unu nòmini deverbali de su verbu assisti a sufissu zeru)

assubentu n.m. dispnea = affanno (bellu fueddu antigu e sintzillu, oindii agiumai disconnotu e disimperau)

atopu n.m. caso (de su verbu atopai = incontrare, nòmini deverbali a sufissu zeru chi, mancai bollat nai incontro, mi praxit a ddi alladiai su sentidu po no imperai casu, chi bolit nai àtera cosa!)

autogou n.m. autogol, autorete (gou fatu po faddina in s’arretza sua etotu: cumpostu de –> gou)

averigu n.m. controllo, verifica, accertamento (de su verbu averiguai, unu nòmini deverbali a sufissu zeru)

aversanti n.m.f. avversario (est unu fueddu chi depit essi intrau de s’italianu ma s’agatat in literadura puru)

avesu de papai n.m. abitudine alimentare

bagantza n.f. vacanza (fueddu oi pagu connotu ma sintzillu e antigu)

bati-coru n.m. cardiopalmo, palpitazione

bestimentu n.m. rivestimento (de su verbu bestiri, cun sentidu tènnicu)

brentìlliu n.m. ventricolo = cavità anatomica (propiamenti est su stògumu de is pillonis = ventriglio, ma sigomenti custu fueddu in italianu antigu boliat nai finsas ventricolo cardiaco, ddu podeus lassai in sardu puru)

calladura n.f. coagulazione (cun sentidu tènnicu puru)

càntziru n.m. cancro (fueddu pagu connotu ma bastanti antigu e sintzillu)

capeddu n.m. cappuccio (a nai sa beridadi iat a essi su cuguddu, ma no dd’apu imperau ca cussu donat s’idea de su capeddu puntudu apicigau a sa bestimenta: apu prefertu unu nòmini prus genèricu)

càrchidu n.m. calco (cun sentidu tènnicu in linguìstica): strobeddu est unu càrchidu po sviluppo

càrriga n.f. dribbling, e finsas carica (in su linguatzu sportivu, candu unu giogadori carrigat a un’aversanti po ddu sartai e si-nci fuiri a solu)

càstiu n.m. sorveglianza, controllo; ddi podeus alladiai su sentidu finsas de manera tènnica mèiga de osservazione 

cavàllia, pisci de n.f. (càstia –> scurmu)

centruananti n.m. centravanti (in su fuba, su prus infrusadori avantzau e centrali de sa truma)

colai v. filtrare (cun sentidu tènnicu puru)

concoi v. digerire (fueddu antigu e sintzillu, oindii agiumai disimperau)

concoidura n.f. digestione (de concoi, cun sufissu sardu); concoidura traballosa = difficoltà di digestione; in linguatzu biochìmicu ddu imperu finsas cun su sentidu de catabolismo, est a nai sa parti de su metabolismu chi ndi sciùsciat is sustàntzias chìmicas de s’organismu, candu su anabolismo, chi est sa parti de sa sìntesi o sa fàbrica de is sustàntzias, ddu tzèrriu faidura

connosciditzu ag. cognitivo (de su verbu connosci, agetivu deverbali cun sufissu sardu)

contrabrìnchidu n.m. controbalzo (manera de tirai tzachendi sa bòcia luegus apustis chi si-ndi pesat de ai tocau terra)

contra-ossidadori ag. e n. antiossidante (in sardu anti- donat prus s’idea de prima o avanti, duncas mi praxit de prus contra- chi est sintzillu. Su particìpiu presenti in sardu no ddoi est)

contrapei n.m. contropiede (in su sport, un’atzioni lestra chi, furendi sa bòcia a is aversantis, fùrriat totinduna su giogu de defendidori a infrusadori càstia –>)

coru lipìdicu n.m. nucleo lipidico

croxiu n.m. e ag. crostaceo (abarrai abillus a s’acentu, croxìu, po no ddu cunfundi cun croxu)

cundutu n.m. vaso sanguigno (fueddu de s’imperu normali, cun sentidu tènnicu alladiau)

cungruidura n.f. conclusione (in su linguatzu sportivu, su tiru fatu contras a sa porta aversanti)

defendidori ag. e n.m. difensivo (ag.), difensore (n.m.) (denominali de defensa)

defibrilladura n.f. defibrillazione = scarica elettrica al petto per ripristinare il sincronismo di contrazione delle fibre cardiache (fueddu tènnicu cun sufissu sardu)

detzididori ag. decisivo

dexannus n.m. decade, decennio

diònicu n.m. blog o weblog (chi in ingresu bolit nai diàriu eletrònicu)

dirigidori n.m. dirigente (custu fueddu si serbit po ddu scerai de diretori, chi deu ia a lassai diaici po sa grandu spainadura de imperu)

disarritimia n.f. aritmia o disritmia = alterazione del battito cardiaco (de su fueddu arrìtimu = ritmo, giai chi in sardu sa r- in conca de fueddu pigat sèmpiri sa pròstesi a-, cun su prefissu negadori dis-. Serbit po ndi bogai sa duda chi sa a- siat negadora, che in italianu, o afortiadora, che in sardu)

disbalidura n.f. invalidità (de su verbu balli, cun prefissu e sufissu sardus sintzillus, giai chi su prefissu in- tenit sentidu afortiadori prus che leadori = privativo comenti in italianu)

disimperau ag. inapplicato (su fueddu bolit nai inutilizzato, non impiegato ma ddi podeus alladiai su sentidu diaici puru)

dismaju n.m. sincope = svenimento

dissegadura n.f. dissezione = slaminamento degli strati costituenti la parete arteriosa (fueddu tènnicu, de su verbu segai cun prefissu e sufissu sardus sintzillus)

edema prumonali agudu n.m. edema polmonare acuto (o EPA) = inondazione degli alveoli polmonari da parte del liquido trasudato dal circolo polmonare congestionato per insufficienza cardiaca acuta 

faddida n.f. insufficienza (d’organo) (de su verbu faddiri = sbagliare, fallire, cun sentidu tènnicu alladiau)

faidori n.m. fattore (in s’imperu normali est facitore, operatore, arrelatau a personi; ddi podeus alladiai su sentidu de manera astrata puru)

faidura n.f. fattura, facitura, fabbricazione (e cun sentidu tènnicu biochìmicu finsas anabolismo)

farta n.f. fallo (in su linguatzu sportivu, literalmenti iat a essi sbaglio, mancanza)

fera n.f. animale selvatico; petza de fera = selvaggina

ferta n.f. lesione (in s’imperu normali ferita, cun sentidu alladiau)

fibrilladura n.f. fibrillazione = perdita del sincronismo di contrazione delle fibre cardiache (càstia –> defibrilladura). Podit essi de sa parti arta de su coru (de s’àtriu o atriali) o de sa parti bàscia (de su brentìlliu o ventriculari, chi fait firmai sa funtzioni de pompa = arresto cardiaco)

firmada n.m. arresto (fueddu normali cun sentidu tènnicu alladiau)

foragiogu n.m. fuorigioco (in su giogu de su fuba, candu unu giogadori no tenit assumancu duus aversantis prus ananti de issu)

fraigai v. costruire (cun sentidu figurau, ddu prefèrgiu a àterus verbus, mancai siat de arraxini logudoresa)

fundudu ag. profondo (in su linguatzu sportivi bolit nai puru in profondità, po unu passìgiu de bòcia chi si-nci fichit ainnantis meda in mesu de is defendidoris aversantis)

furcaxadura n.f. biforcazione (fueddu normali cun sentidu tènnicu alladiau)

furriamenta n.f. girone (in su linguatzu sportivu inditat un’aceddamentu de trumas e totu is partidas chi cussas faint s’una contras a totu is àteras: a s’acabu ndi bessit aforas una classìfica chi stabilessit s’arringheramentu de is postus, po donai prèmius o po podi andai ainnantis finsas a is finalis)

gana mala n.f. nausea (cust’espressada est imperada meda in sardu, e a bortas bolit nai puru, de manera pagu pretzisa, malessere generale): in s’italianu de Sardìnnia bessit a brutta voglia!

giungimenta n.f. articolazione (de su verbu giungi = unire, cun sufissu sardu); fait a nai giuntura puru

gou n.m. gol, rete (in su linguatzu sportivu, pronùntzia sardisada de su fueddu ingresu goal; càstia puru –> autogou)

grai ag. grave (bolit nai pesante, ma fait a ddi alladiai su sentidu de manera tènnica)

grogarrùbiu ag. giallorosso (càstia –> arbubraxu)

guta n.f. paralisi (famau su dìciu chi ti calit guta!)

infetu n.m. infezione (fueddu mancai pagu imperau, ma ddoi est!)

inframadòriu ag. infiammatorio (fueddu “imbentau” adatendi sa fonètica)

inframadura n.f. infiammazione (càstia –> inframadòriu)

infrusadori n.m. attaccante (denominali de infrusada)

ingrajai v. aggravarsi, complicarsi (de s’agetivu grai = pesante, alladiendi-ddi su sentidu de manera tènnica a grave)

ingrajamentu n.m. complicanza, complicazione (càstia –> ingrajai)

ingruxau ag. diagonale, incrociato (in su fuba, unu tiru chi andat de unu puntu de s’ària faci a su palu de parti contrària)

innidesa n.f. imbattibilità (literalmenti verginità, purezza, in su linguatzu sportivu ddu podeus imperai cun sentidu figurau po inditai su tempus chi unu portieri o una truma no pigat gous; innidesa de porta imbattibilità del portiere)

insagiadori n.m. allenatore (deverbali de su verbu insagiai allenare)

interbentu n.m. intervento (sa genti acostumat a nai interventu e intervenni, ma giai chi est unu compostu de benni, prefèrgiu a nai interbenni e interbentu)

intostamentu n.m. sclerosi = indurimento  (currespundit a su fueddu prus tènnicu sclerosi)

introdusidura n.f. introduzione (de su verbu introdusi cun sufissu sardu)

làssana n.f. senape

ligeru ag. leggero (cun sentidu de su papai sceti = leggero da digerire, ca cun sentidu de pesu su fueddu sintzillu est lèbiu)

ligidori n.m. lettore (càstia –> ligidura)

ligidura n.f. lettura (lettore e lettura nascint de su particìpiu passau letto, chi in sardu est intamis lìgiu; a custu fueddu nci apu aciuntu su sufissu sardu -idura)

lisu ag. liscio (cun sentidu tènnicu, arrelatau a su mùsculu, lisu o pertiatzu = striato)

lombureddu n.m. glomerulo renale (bolit nai gomitolo, e est su sentidu etotu de su nòmini de s’organeddu de s’arrigu chi colat su sànguni po fai su lutzu)

lutzu n.m. urina (no apu bòfiu imperai urina po no ingendrai trobeddus, ca in sardu bolit nai pruschetotu feci)

luxi n.f. lume = cavità di un condotto vascolare (alladiendi de manera tènnica su sentidu nomali de luce)

malinudriamentu n.m. malnutrizione

malifuntzioni n.f. disfunzione, malfunzionamento

mali mandigadori n.m. gangrena (fait a nai cangrena puru)

mancosu ag. mancino, di sinistra (in su linguatzu de su fuba, tiru fatu cun su pei de manca)

manòvara n.f. manovra (in su sport, pigau de su linguatzu militari, un’adatamentu fonèticu a su sardu de unu fueddu spainau meda)

marturèntzia n.f. paralisi (fait a nai guta puru)

mèigu ag. medico (comenti e agetivu sceti, in su sentidu de nòmini est mellus a imperai dotori)

mesanu ag. intermedio; n.m. centrocampista (in su linguatzu sportivu)

mortalla n.f. mortalità (cun sentidu tènnicu puru)

morti arrepentina n.f. morte improvvisa (est un’espressada imperada meda in su linguatzu tènnicu mèigu = morte inaspettata entro pochi minuti dall’esordio dei sintomi). Est imperau su dìciu avèrbiu de arrepenti puru = all’improvviso

murzixeddu n.m. merendina (càrchidu de s’italianu)

panispànnia n.m. pan di spagna (in bidda mia nant paspànnia su pistocu savoiardo)

paràbula n.f. pallonetto, tiro a parabola (in su sport unu tiru lentu e artu chi passat asuba de s’aversanti po ddu sartai)

paris n.m. pareggio (innoi imperau che a nòmini po inditai sa paridadi intra duas trumas in su linguatzu sportivu; fai paris pareggiare)

passìgiu n.m. passaggio (in su linguatzu sportivu, candu unu giogadori passat sa bòcia a unu cumpàngiu; su sufissu -ìgiu m’est partu prus sardu de -àgiu chi ndi benit de su frantzesu e in italianu puru est imperau meda)

performàntzia n.f. prestazione, performance (unu fueddu nou partendi de is lìnguas frantzesa e ingresa, chi tenint unu sufissu prus assimbillanti a su sardu chi no s’italiana)

perlongau ag. prolungato

praca n.f. placca aterosclerotica (fueddu chi ddoi est in sardu cun sentidu normali: ddi alladiaus su sentidu a su fueddu tènnicu internatzionali)

pìbiri gravellu n.m. chiodo di garofano

pirasta n.f. piastrina (fueddu de su giogu de pipius, alladiau de manera tènnica)

prevenni v. prevenire (innoi apu lassau su fueddu tènnicu internatzionali)

pruaga n.f. gotta (ndi benit se du cadalanu poagra, cun sa metàtesi de sa R, e currespundit a s’italianu podagra giai chi ferit pruschetotu su didu mannu de su pei; dd’apu prefertu a guta, chi esistit aicetotu, ma chi est prus connotu cun su sentidu de paralisi da ictus cerebrale)

punimenta n.f. punizione, calcio di punizione (in su sport, candu una truma fait una farta, s’àrbitru sulitat cumandendi unu tiru contras; innoi puru su sufissu est sardu sinzillu)

rianimadura n.f. rianimazione (innoi puru apu lassau su fueddu tènnicu internatzionali, ma a sufissu sardu)

sardisau ag. sardizzato

sbutirau ag. scremato o sgrassato (de butiru = burro); sbutirau in parti = parzialmente scremato

scadra n.f. scoria di carbone o di ferro (ddi podeus donai su sentidu genèricu puru de scoria tout-court)

scurmu n.m. sgombro (o pisci de cavàllia)

sentidu n.m. fueddu de s’imperu comunu chi bolit nai cosas medas: senno, senso, sensazione, sentimento. Chistionendi de mexina e de sinnus ddu podeus imperai po sensazione, chistionendi de linguìstica ddu podeus imperai po significato, senso; sentidu de strinta = sensazione costrittiva

setu n.m. setto

sfaimentu n.m. insufficienza (valvolare) (fueddu imbentau de su verbu sardu sfai = perdere, detto di liquido)

smèngua n.f. riduzione (de su v. smenguai = diminuire, ridurre)

sorti n.f. caso (sèmpiri mellus de casu!)

spetzialisadura n.f. specializzazione (su sonu -c- palatali de is fueddus imprestaus, in sardu bessiat sèmpiri a -tz-, comenti tzitadi, fàtzili, etc., càstia –> V.Porru, Nou Dizionariu Sardu Universali)

spetzialisai v. specializzare (càstia –> spetzialisadura sardisau)

spolladòrgiu n.m. spogliatoio (càrchidu de s’italianu cun su sufissu sinzillu chi inditat su logu anca si fait calincuna cosa)

sprumosu ag. schiumoso

stabilesa n.f. stabilità (su sufissu -esa est prus imperau de -idadi)

strinta n.f. stretta, costrizione (de s’agetivu strintu alladiendi-ddi su sentidu de manera tènnica); strinta a su petus = angina, angor, costrizione toracica

strobeddu n.m. sviluppo (càrchidu de is àteras lìnguas, imperendi perou unu fueddu sardu)

strupiu n.m. malformazione (sinònimu de strupiadura = storpiatura, ddu podeus imperai cun sentidu tènnicu puru)

stugiai v. conservare, custodire in apposito contenitore (in s’espressada stugiai is scadras ddi podeus donai sentidu tènnicu de stoccare le scorie)

sùlidu n.m. respiro, respirazione

suprementàriu ag. supplementare (in su linguatzu sportivu funt is tempus de giogu chi faint in prus de is tempus arregulamentàrius is trumas chi s’agatant in paridadi a s’acabu de cussus, candu si depit amarolla agatai unu bincidori)

tira n.f. stria (iat a bolli nai striscia, ma su sentidu est su pròpiu)

torrada n.f. ripresa, secondo tempo (literalmenti ritorno, in su linguatzu sportivu fait a dd’imperai po su segundu tempus de una partida)

traessa n.f. traversa (sa parti corcada de is palus de sa porta in su  sport)

traessoni n.m. cross, traversone (in su sport, tiru chi andat de s’ala a su centru)

transidura n.f. transizione, ripartenza (in su linguatzu sportivu, candu una truma furat sa bòcia a sa truma aversanti e partit po un’atzioni contrària)

trastìgiu n.m. palleggio (literalmenti iat a essi su sinnu de is passus de òminis o bèstias, e su sonu puru de cussus; cun sentidu figurau de traffico ddu podeus imperai puru in su linguatzu de su sport po is passìgius ingruxaus de is giogadoris)

trombosi n.f. trombosi = occlusione

tubixeddu n.m. tubulo, pruschetotu de s’arrigu; funt is cundutus chi arregollint su lutzu prodùsiu me is lombureddus e nci-ddu portant a s’ureteri po nci-ddu calai a sa busciuca

tzèllula n.f. cellula (càstia –> spetzialisadura)

unfrori n.m. edema = raccolta di liquidi (unu fueddu de imperu normali cun sentidu tènnicu alladiau)

valliadura n.f. valutazione (de su fueddu vàllia = valore, cun sufissu sardu -adura)

vidali ag. vitale

vitàniu ag. permanente

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: