Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Posts tagged ‘identidadi’

Bona Dii de sa Sardìnnia a totus!

Custu mangianu seu andau a su Palàtziu de s’Urrei anca sa Fondazione Sardinia at organisau un’atòbiu po sa Dii de sa Sardìnnia:

SAS CHIMBE PREGUNTAS DE SU 2013, A NOIS – LE CINQUE DOMANDE DEL 2013, A NOI STESSI

La Sardegna ha una classe dirigente e politica all’altezza della crisi che sta vivendo?

L’Italia serve alla Sardegna? In che misura il superamento della crisi passa da un deciso cambio dei rapporti istituzionali tra la Sardegna e lo Stato italiano?

Un “Partito della Sardegna”, slegato dalle grandi formazioni nazionali, può essere una risposta alla crisi istituzionale e alla mancanza di una adeguata rappresentanza sia nel parlamento romano che in quello europeo?

L’introduzione del bilinguismo può essere una risorsa per la Sardegna?

Quale proposta fare ai giovani sardi che hanno ripreso ad emigrare?

Sigomenti, apustis de is 5 arrelatas de is organisadoris, fiant prevìdius interbentus crutzus (finsas a cada 5 minutus) mi fui apariciau deu puru unu discurseddu, ma agoa poita ca ant inghitzau tardu, ca ddoi fut genti meda de vàllia (polìticus, giornalistas, sindacalistas, dirigidoris e oberadoris de assòtzius culturalis de importu) e ca deu seu bregungiosu, no mi seu atriviu a chistionai. Insandus su discurseddu si-ddu pongu innoi asuta, mancai pagu pagu allonghiau de comenti fut a primìtziu.

Ia a bolli fueddai in crutzu de una chistioni chi mi spèddiat meda, chi tenit e ita fai cun sa chistioni de is arrelatas istitutzionalis intra Sardìnnia e Itàlia, e chi comentechisiat no est scapiada in totu de sa chistioni de su bilinguismu puru. No parit berus chi custas cosas ddas ia scritas deu etotu in su mesi-de-argiolas de su 2005 in su giassu de Sotziu Limba Sarda apustis de un’atòbiu po sa lìngua sarda chi si fut fatu insaras in sa Domu de su Studianti. Funt passaus giai ot’annus e sa bella est ca no est mudau nudda de su stadu anca seus e de su chi s’iat a depi fai.

Insandus scriia ca si depiat “acotzai cun fortza una campànnia po s’arreforma de su statudu arregionali, chi pòngiat a su primu postu sa chistioni de sa soberania de s’Arregioni Sarda me is detziduras chi pigat, chi cuntratit cun su stadu italianu una forma de federadura bera, no un’autonomia frassa chi fintzas a oi no at portau a nudda”.

A cussus tempus no creia meda a sa possibilidadi de s’indipendèntzia ca mi pariat anacronìstica, oi forsis apu cambiau unu pagheddu idea (podit abarrai sèmpiri una tenta in d-una bisura benidora “a lungo termine”), ma pensu sèmpiri sa pròpiu cosa: ca, chi su pòpulu sardu ddu pedit cun fortza e pruschetotu cun grandu unidadi, unu statudu chi stabilessat sa soberania de sa Sardìnnia po is chistionis prus de importu de sa polìtica cosa sua finsas abarrendi in su sètiu de un’arregioni autònoma a statudu spetziali, su stadu italianu no ndi potzat fai de mancu de dd’aprovai, mancai “obtorto collo”. Duncas po mei sa bia sinnada iat a depi essi sa de persighiri unu statudu nou, forti, meda adelantau, chi stabilessat chi sa Sardìnnia est una natzioni cun stòria, cultura e lìngua sua e duncas tenit su deretu de imperai ainas de autoguvernu mannas meda, ma sèmpiri abarrendi in su giassu istituzionali de su chi si podit fai aìnturu de sa lei de su stadu italianu.

E comenti dd’iaus a depi fai insaras custu statudu nou? Cun d-un’Assemblea Costituenti comenti s’est nau e sustènniu bortas meda? A mei no mi parit una cosa intzertada. A parti ca, a su chi sciu, no est un’aina prevìdia de sa lei de dda podi fai, giai mi màginu un’eligidura a sufràgiu universali e a mollu proportzionali, chi iat a benni amarolla a ddu fai po podi arrapresentai totus (e figurai-sì su dinai chi nc’iat a bolli) e po tenni un’assemblea chi iat a abarrai annus e annus batallendi cun ideas diferentis e antzis a s’opostu s’una de s’àtera cun s’arriscu mannu de no ndi bogai càbudu perunu in bai-circa cantu tempus.

Intamis nc’est una manera prus crutza meda e chi si podit dispediri de una cosa chi teneus giai: est sa Carta de Logu noa, chi su comitau “Firma per la tua Sardegna” at presentau giai a oi ses annus, chi dormit prena de prùini in calincunu cadàsciu de su Senau anca dd’iat presentada s’on. Massidda in su 2008, fata de una truma de studiaus de stòria e de deretu costitutzionali. Unu statudu forti, adelantau meda, chi narat intra àteru:

Is  printzìpius ordinadoris. Il popolo sardo, il territorio, l’ambiente, la lingua, la cultura della Sardegna costituiscono la Nazione sarda. In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana.
I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo.
Il Sardo, al pari dell’Italiano, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. La storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Isola.
I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.

Is cumpetèntzias. La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa nelle materie di proprio  interesse.
La Regione non ha competenza in materia di:
a) difesa militare del territorio dello Stato; b) moneta; c) amministrazione della giustizia; d) rapporti diplomatici con stati terzi.

Aministratzioni, finantza e seguresa. La Regione ha una propria finanza. La Regione definisce il regime delle sue entrate fiscali, istituendo tributi propri e adottando quelli statali vigenti, esigibili nel territorio regionale. Alla Regione spettano le entrate fiscali derivanti da attività svolte in Sardegna da imprese non aventi sede legale e fiscale nell’Isola. D’intesa fra Regione e Stato è definita la quota degli introiti fiscali percepiti nel territorio regionale da trasferire allo Stato.

Agoa funt inditadas àteras ainas po cumpensai is diseconomias chi nascint po nexi de s’insularidadi, est a nai is chistionis de sa zona franca, de sa continuidadi territoriali e tambeni arresursas de su Stadu a indennitzu de is serbidorias militaris. Finsas s’aministratzioni de s’òrdini pùbricu passat a s’Arregioni.

Po dda serrai, si pregontaus: ita si-nd’est fatu de custa cosa? Nudda! No sciu poita, forsis ca teniat s’impèllida de su centru-dereta, giai ca fut firmau comenti a Comitau de Garantis de Artizzu, Farigu, Ladu, La Spisa, Randazzo e Vargiu, e sa manca no dd’at pigau in cunsideru po cussu? Su fatu est ca sa majoria de is sardus de custa cosa no nd’ant scìpiu e no ndi sciint nudda! E no s’agatat prus mancu in s’arretza, ca su giassu est sparèssiu! E insaras iat a abastai chi su Consillu Arregionali (su Consillu, no sa giunta! est a nai totu is partidus) imbestessit de sa chistioni ofitzialmenti totu is entis de logu, Provìntzias e Comunus e cumbidessit totu is assòtzius polìticus e culturalis a fai in dònnia bidda atòbius e dibatas po chi custu documentu potzat essi connotu de totus e si podessint arregolli is firmas de is tzitadinus e si podessint fai is delìberas de afillamentu de is Comunus. Chi una proposta aici adelantada lompessit agoa a su Consillu Arregionali cun d-una grandu aprovadura populari, una delìbera de su Consillu etotu, mancai apustis dibatas e curregiduras, iat a bessiri aici forti (e mancai de sutaponni a un’arreferendum populari) chi dd’iat a benni a traballu a su Stadu a si podi atriviri a no dd’arriciri amarolla, ca iat a arriscai diaderus de scadenai un’arreatzioni indipendentista finsas in sa genti normali chi indipendentista no est.

E duncas po cungrui su discursu, a parri miu s’Arregioni Sarda tenit sa possibilidadi e is ainas po inghitzai un’àndala noa de soberania finsas abarrendi in su sètiu de sa Costitutzioni italiana; depit sceti sceberai de ddu bolli fai e circai po essi prus forti s’acotzu poderosu de su pòpulu: ca totus oramai ant cumprèndiu ca fait a stai mellus sceti sendi meris in domu nosta, e fait a essi no dipendentis de is chi si cumandant de foras, e mancai chena indipendèntzia statuali puru.

Fortza paris!

Mitus asuba de su bilinguismu

In d-una bella arraxonada in su blog de s’amiga Alexandra Porcu, apu agatau custu acàpiu a su giassu de unu professori spetzialisau in chistionis de bilinguismu. M’est pràxiu a ddu tradusi in sardu e si-ddu pongu innoi. Mancai me is diis chi benint apu a fai calincunu cumentu puru.

François Grosjean 

Professori Emèritu
Universidadi de Neuchâtel, Svìtzera

Unus cantu mitus asuba de su bilinguismu funt dibàtius in custu lìburu: Bilingual: Life and Reality (Harvard University Press, 2010). Funt arresuminaus innoi.

Su bilinguismu est una cosa pagu spainada.

FARSU. Ant carculau ca prus de sa metadi de sa genti in su mundu est bilìngua, est a nai ca bivit cun duas o prus lìnguas. Su bilinguismu s’agatat in dònnia logu de su mundu, in dònnia pillu sotziali, in dònnia truma de edadi. Finsas me is Logus cun medas monolìnguus, sa percentuali de bilìnguus est arta. Po nai, fait a contai unus 50 millionis de bilìnguus me is Stadus Unius de Amèrica (SUA) in dii de oi.

Is bilìnguus achirint is duas o prus lìnguas insoru in sa pipiesa.

FARSU. Fait a imparai prus lìnguas sendi pipiu, ma sendi piciocheddu e finsas fatus mannus puru. Fait a biri mannus medas chi bessint bilìnguus ca apustis mòvius de unu Logu (o una regioni) a un’àteru depint achiriri una segundu lìngua. Cun su tempus, fait a ddus agatai bilìnguus aicetotu che is pipius chi ant achiriu sa lìngua insoru in sa primu pipiesa (sarvu s’acentu de fueddadori nàsciu). Po arrègula, sa genti bessit bilìngua poita ca sa vida ddi pedit s’imperu pretzisu de duas o prus lìnguas. Custu podit acadessi po mori de disterru, educatzioni, coja amesturada, cuntatu cun àteras trumas linguìsticas aìnturu de unu Logu, e aici nendi.

Is bilìnguus tenint connoscèntzia aguali e perfeta de is lìnguas insoru.

FARSU. Custu est unu mitu chi at tentu vida longa! A sa dereta, is bilìnguus connoscint is lìnguas insoru a su tanti giustu chi ddis serbit. In calincunu podit predominai una lìngua, àterus no sciint ligi e scriri in d-una de is lìnguas insoru, àterus tenint sceti connoscèntzia passiva de una lìngua e, a s’acabu, una minoria pitica meda tenit un’imperu aguali e perfetu de is lìnguas suas. Su chi tocat a si ponni in conca est ca is bilìnguus funt diferentis meda intra issus, aicetotu che is monolìnguus.

Is bilìnguus beriderus no tenint acentu me is lìnguas diferentis insoru.

FARSU. A tenni o a no tenni acentu in d-una lìngua a unu no ddu fait prus o mancu bilìnguu. Dipendit de candu unu at achiriu sa lìngua sua. De fatu, calincunu bilìnguu sciortu e balantzau meda tenit s’acentu de una o de s’àtera lìngua; àterus bilìnguus, prus pagu sciortus, podint no tenni acentu in totu.

Is bilìnguus funt tradusidoris nàscius.

FARSU. Chi puru is bilìnguus sciint tradusi cosas simpris de una lìngua a s’àtera, a fitianu ddis benit a traballu in campus prus spetzialisaus. Sa torrada chi sa genti ddi fait giai sèmpiri est: “Deu creemu ca fiast bilìnguu!”. De fatu, is bilìnguus imperant is lìnguas insoru in sètius diferentis, cun genti diferenti, in campus diferentis de sa vida (a custu ddi nant su printzìpiu de cumplementariedadi). Sarvu chi apant imparau is lìnguas in sètius formalis (a scola, po nai), o apant studiau po fai is tradusidoris, a fitianu no sciint fai una tradusidura cunforma a s’àtera lìngua.

Amesturai is lìnguas est unu sinnu de mandronia de is bilìnguus.

FARSU. Amesturai is lìnguas passendi de s’una a s’àtera (code-switching) o pighendi imprèstidus est unu portamentu cumoni meda po is bilìnguus chistionendi cun àterus bilìnguus. Est unu pagheddu comenti a pigai su cafei cun lati intamis de nieddu sceti. Sa doda de is duas lìnguas est inguni pronta e in sètius bilìnguus fait a dd’imperai a praxeri. Medas espressadas e fueddus si nant mellus in d-una o in d-un’àtera lìngua; amesturendi fait a imperai sa giusta chena depi arrecurri a tradusiduras chi a bortas iant a podi no arrennesci a espressai su chi unu bolit nai. In dònnia manera, in àterus sètius is bilìnguus sciint ca no fait a amesturai is lìnguas (po nai, candu funt chistionendi cun monolìnguus) e insandus abarrant firmus in d-una sceti.

Is bilìnguus funt biculturalis puru.

FARSU. Chi puru medas bilìnguus funt biculturalis puru (ca arrelatant cun duas culturas e ponint apari bisuras de ambaduas), àterus medas funt monoculturalis (po nai, is bividoris de sa parti de Svìtzera chi chistionant su tedescu, a fitianu achirint tres o cuàturu lìnguas de sendi giovuneddus). Aici fait a essi bilìnguu chena essi biculturali aicetotu comenti fait a essi monolìnguu e biculturali (che a unu Britànnicu chi bivit me is SUA).

Is bilìnguus tenint personalidadi dòpia o sperrada.

FARSU. Is bilìnguus, che is monolìnguus, adatant su cumportamentu insoru a sètius e genti diferentis. Custu portat meda is bilìnguus a mudai lìngua (po nai, unu bilìnguu giaponesu-ingresu chi chistionat giaponesu cun s’ajaja e ingresu cun sa sorri). Custus mudamentus de lìngua ant fatu nasci s’idea ca is bilìnguus funt “diferentis” candu chistionant s’una o s’àtera lìngua. Ma aicetotu che po is monolìnguus, est su sètiu o sa personi cun chi unu est chistionendi chi portat a mudai pagu pagu cumportamentus, pensadas, sentidus, etc., e no su fatu chi unu siat bilìnguu.

Is bilìnguus espressant is sentidus in sa primu lìngua insoru.

FARSU. Parìcius bilìnguus funt crèscius imparendi duas lìnguas totu a una borta e po cussu tenint duas primus lìnguas e ddas podint imperai ambaduas po espressai is sentidus. E po sa majoria de is bilìnguus chi ant achiriu is lìnguas in tempus diferentis (a primìtziu una lìngua e agoa, unus cant’annus apustis, un’àtera) su mollu no est craru. Sentidus e bilinguismu produsint un’arrealidadi meda cumpricada ma finsas meda personali, chi no tenit arrègulas assentadas. Calincunu bilìnguu preferit a imperai una lìngua, calincunu s’àtera, e calincunu ddas imperat ambaduas po espressai sentidus e emotzionis.

Pipius

Su bilinguismu fait trigai s’achirimentu de sa lìngua a is pipius.

FARSU. Custu est unu mitu chi fut popolari agoa, in sa metadi de su de 20 sèculus. De insandus, circas scientìficas medas ant amostau ca su pipiu bilìnguu no trigat a achiriri sa lìngua sua. Nau custu, s’iat a depi arregordai ca is pipius bilìnguus, po mori ca depint tenni e ita fai cun duas o prus lìnguas, funt in calincuna manera diferentis de is pipius monolìnguus, ma de seguru no po su chi pertocat s’achirimentu de sa lìngua. E po cantu spetat a is pipius bilìnguus cun barrancus de linguatzu (po ndi nai unu, sa dislessia), no funt in proportzioni de prus de is pipius monolìnguus cun is pròpius barrancus.

Sa lìngua fueddada in domu at a tenni efetu malu in s’achirimentu de sa lìngua a scola, candu custa est diferenti.

FARSU. De fatu, sa lìngua de domu podit essi imperada che a fundòriu linguìsticu po achiriri bisuras de s’àtera lìngua. E donat puru a is pipius una lìngua de podi fueddai (cun babus, mamas, genti de domu, e, mancai, maistus) in s’interis chi megant de achiriri s’àtera.

Chi babus e mamas bolint pesai is pipius insoru bilìnguus, depint imperai sa tènnica de “una personi – una lìngua”.

FARSU. Nci at bias medas po essi segurus chi su pipiu si pesit bilìnguu: una personi de domu fueddat una lìngua e un’àtera personi de domu fueddat s’àtera; una lìngua s’imperat in domu e s’àtera foras de domu; su pipiu achirit sa segundu lìngua a scola, etc. Su chi fait totu (su faidori-crai) est s’ABISÒNGIU. Su pipiu depit lompi a cumprendi, po su prus chena si-nd’acatai (a manera no cuscienti), ca nci at abisòngiu de duas o prus lìnguas in sa vida de dònnia dii. Est inguni chi sa tènnica “una personi – una lìngua” bortas medas faddit ca su pipiu bilìnguu si-nd’acatat luegus ca sa lìngua prus dèbili (a fitianu sa minorisada) a sa dereta no serbit (chi is de domu o àterus familiaris chistionant s’unu cun s’àteru sèmpiri cun s’àtera lìngua prus forti, insandus a ita serbit a apoderai sa lìngua prus dèbili?). Sa mellus tènnica est ca totu is de famìllia imperant sa lìngua prus debili in domu, chi fait, po podi amanniai su cuntatu de su pipiu cun cussa e marcai su territòriu “printzipali” de sa lìngua.

Is pipius pesaus bilìnguus ant a amesturai sèmpiri is lìnguas insoru.

FARSU. Chi is pipius bilìnguus arrelatant in duus sètius, siat bilìnguu siat monolìnguu, insandus imparant a amesturai is lìnguas in tzertus momentus sceti. Candu funt cun monolìnguus (po nai, ajaja chi no chistionat nudda s’ingresu), imparant debressi a chistionai sa lìngua giusta sceti (sinuncas s’iat a sentzai sa comunicadura). Est de importu perou chi custu sètiu siat monolìnguu diaderus (e no siat unu “bogai trogas” anca unu parenti bilìnguu pretendit de no connosci s’àtera lìngua); is pipius s’ant a smerai a fueddai una lìngua sceti chi dda intendint cosa pretzisa po podi comunicai. Duncas is de domu ant a circai de fraigai ambientis a naturali monolìnguu anca is pipius ant a tenni abisòngiu, e po cussu ant a imperai, una lìngua sceti.

Po ndi sciri de prus carca custus acàpius:

1. Su lìburu de François Grosjean Bilingual: Life and Reality (Harvard University Press, 2010)

2. Unu scritu curtzu “Ita depint sciri babus e mamas asuba de su bilinguismu”, de François Grosjean

3. Un’interbista de François Grosjean asuba de su bilinguismu

Presentada lìburu “In Mòguru, a is tempus nostus…”

Domìnigu chi benit, in Mòguru, presentaus unu bellu traballu chi apu cordinau deu po contu de s’Acadèmia de su Sardu onlus. Una truma de giòvunus circadoris ant arregistrau is arregordus de una cincuantena de bècius mogoresus (sa majoria fiant pruscheotantàrgius e ddoi fut finsas unus cantu pruschenorantàrgius). De cussas interbistas nd’est bessiu unu lìburu de grandu interessu, totu in sardu.

Seis totus cumbidaus a benni. Custu est su manifestu.

In Mòguru, a is tempus nostus...

In Mòguru, a is tempus nostus…

Sa lìngua nosta po sa vida de oi

Comenti apu giai scritu, sàbudu passau fui in Sìmaba po sa premiadura de su cuncursu literàriu de poesia dedicau a

Su Mustajoni

Si pongu innoi s’interbentu chi apu fatu, intitulau

SA LÌNGUA NOSTA PO SA VIDA DE OI, NO SCETI PO IS ARREGORDUS DE ARISERU

Chi ndi teneis gana, ligei-si-ddu

Saludi a totus, innantis de totu depu torrai gràtzias a sa presidenti de sa Pro Loco,  s’amiga Maria Luisa Marongiu chi m’at cumbidau a presentziai a custa bella manifestada, chi bolit arregordai un’aina chi podeus cunsiderai unu de is sìmbulus de sa cultura nosta de massajus, de su traballu in su sartu; massarìtzia chi est stètia, assumancu in custa zona, sa prus cosa de importu po sa vida e su sustentamentu de sa genti nosta.

E duncas seu prexau meda de essi innoi cun bosàterus a intendi arremonai de su mustajoni, chi a dolu mannu miu, mancai mi ponga a circai in sa memòria, no arrennèsciu a dd’arregordai, giai chi mancai nebodi de massaju ma perou fillu de professori, no tenia abitatzioni meda cun su sartu.

E pensendi a su chi podia nai oi, e ligendi is poesias in sardu chi ant partetzipau a su cuncursu, m’est bènnia a conca una cumparàntzia chi a primu oghiada iat a podi parri stramba ma chi, chi nci pensaus beni, tenit calincuna arraxoni de essi bera.

M’est partu de podi fai una cumparàntzia intra su mustajoni e su sardu, sa lìngua nosta oindii agiumai scarèscia, aina bècia chi no serbit prus a nudda, sceti a chistionai de mustajonis e de comenti fiant bellus (chi ddus boleus nai bellus!) is tempus passaus, candu ddoi fut sceti su traballu onestu, si faiat su chi si podiat cun is pagus mèdius chi si teniant, e sa genti e pruschetotu is giòvunus no teniant in manus e in conca totu is arrechìllius chi tenint oi (e televisionis, e telefoneddus, e computadoris, e giogus eletrònicus, e playstation e smartphone, e totu is tiàulus chi imbentat dònnia dii custu sistema tecnològicu e consumìsticu anca biveus).

Duncas a ita serbit oindii custa lìngua chi s’arregordat de su mustajoni e chi, a tenori de su mustajoni etotu, dd’ant fata bessiri antiga àteras ainas prus modernas e prus talladas po is tempus de oi? Difatis chi mi pongu a pregontai in custa sala a calincunu babu e mama giòvunus cun pipius piticus: “Chini de bosàterus chistionat in sardu cun is pipius, dònnia dii e de totu is cosas de sa vida de dònnia dii, e no sceti po ddus straullai o candu faint calincuna birbanteria?” E tambeni, su chi forsis est peus puru: “Chini de is ajajus e is ajajas chistionat ancora in sardu a is nebodeddus, candu giogant cun issus o ddus portant a passillai o ddus tenint candu is babus e is mamas funt a traballai?”

Creu chi s’arrespusta siat: giai nemus o forsis s’iant a podi contai cun is didus de una manu sceti. E custu ita bolit nai? Bolit nai ca candu is chi teneus prus de cincuant’annus eus a essi mortus totus, nemus, e torru a nai NEMUS, at a sciri chistionai prus in sardu e sa lìngua nosta at a essi spèrdia po sèmpiri. E labai ca no nci bolit meda meda, àterus corant’annus e s’arrori est cumpriu!

Poita nau ARRORI? Tanti, e ita at a essi s’arrori, una lìngua de mancu in su mundu, gei nd’abarrant àteras medas, tanti no nci teneus s’italianu e s’ingresu?

Calincunu prus studiau e prus intelligenti de mei una borta at nau: Unu pòpulu chi perdit sa lìngua perdit s’identidadi sua. E chi unu pòpulu perdit s’identidadi sua, bolit nai ca no esistit prus che a pòpulu, e si perdit in calincunu àteru pòpulu chi ndi-ddi at bogau sa lìngua-mama e ddi at impostu sa sua, de lìngua. Est su chi est sutzedendi oindii po su sardu aìnturu de su stadu italianu cun sa lìngua italiana. Intra de corant’annus no eus a essi prus sardus, poita ca eus a ai lassau po sèmpiri sa lìngua nosta e eus a essi italianus. Deu mi pregontu e si pregontu: seus segurus chi est custu su chi boleus? Boleus essi italianus sceti, amarolla? Si praxint aici tanti is esemprus chi su pòpulu italianu s’at donau e megat de si donai dii po dii, de ddus cunsiderai mellus e prus de sighiri de is chi connosceus de su pòpulu nostu?

Su pregontu est: nci boleus fuliai a mari, po s’intendi prus modernus, su chi po prus de 1000 annus s’at fatu essi su chi seus, unu pòpulu, cun sa stòria, sa lìngua e s’identidadi sua, e in d-unu fueddu sa CULTURA sua? Ca no si depeus scaresci ca est sa lìngua chi trasmitit sa manera de pensai e de fai, duncas sa cultura spirituali e materiali de unu pòpulu. Su pensai a s’arrolu de su mustajoni, a ddu maginai in mesu de su sartu po su chi depit fai, e su ddu fai aici comenti est fatu, funt totus fainas, spiritualis e materialis, chi funt acapiadas a strintu a sa manera de ddas pensai e de ddas tzerriai cun is nòminis insoru: bollu nai ca ‘su sartu’ po unu sardu no est sa pròpiu cosa de ‘la campagna’ po un’italianu, aici comenti ‘su castiadori’ no est sa pròpiu cosa de ‘il guardiano’, e ‘su mustajoni’ no est sa pròpiu cosa de ‘lo spaventapasseri’. Pensai sceti a su chi fait benni a conca su fueddu brabaxinu po su mustajoni, mamuthone. Pensai sceti a is Mamuthones de Mamojada, ddoi at unu mundu intreu apalas de custu fueddu, 1000 annus de stòria e de cultura populari, chi sceti su sardu chi chistionat in sardu podit cumprendi e apretziai.

E insaras, ita iaus a podi e depi fai po sarvai custa pòbura lìngua nosta, chi est morendi-sì? Dda iaus a depi imperai sèmpiri, po dònnia cosa, e no sceti me is domus de is bècius candu chistionant intra issus po arregordai is tempus passaus. Si-nci iaus a depi bogai de conca s’idea, chi si-nci ant fichiu a traitoria is italianus cun sa scola e is mèdius de comunicadura de massa, ca est sceti unu dialetu po genti nioranti, aresti e antiga, dda iaus a depi imperai cun is fillus giòvunus, cun is pipius, cun totus, in domu, in sa bia, a su mercau, in butega, in s’ofìtziu postali, in banca, in crèsia, me in scola, me is giornalis, in sa televisioni.

Tzertu ca po custus ùrtimus logus chi apu arremonau no abastat sa boluntadi de sa genti, iat a tocai a is istitutzionis sardas a interbenni a forti, cun imbestimentus mannus in dinai, po fai intrai in sa scola su sardu che a matèria pretzisa de studiai e che a lìngua po studiai de dònnia àtera matèria, po fai bessiri giornalis e televisionis TOTU IN SARDU, po fai a cumprendi a sa genti ca chini chistionat in sardu no est genti de sèrie B ma tenit sa pròpiu dinnidadi de chini chistionat in italianu. E custu finsas po arraxonis econòmicas, ca si-ndi depeus arregordai ca unu pòpulu chi arraxonat cun sa conca sua, cun sa lìngua sua, no si fait imponni mollus de strobeddu econòmicu chi benint de is stràngius e pruscheàteru faint is interessus econòmicus de is stràngius, s’imbrutant sa terra bella nosta, si-dda faint bendi a stracu baratu oru-oru de mari po fai arricai is ‘palatzinarus’ chi faint is domus, si-ndi sciorrocant totinduna is mèdius de produsi chi funt sa cultura nosta, si-ndi furant is prus logus bellus, ponendi-sì fàbricas chi andant faddias in dexi annus, serbitudis militaris chi si batint maladias malas che càntziru e strupius, arrafinerias chi s’imbrutant su mari e dònnia tanti si bocint is traballadoris nostus, cun sa trassa ca funt donendi-sì, bontadi insoru, su traballu.

Po serrai, bollu marcai a forti s’arrolu chi sa scola iat a podi tenni in custa tarea de torrai a bia una lìngua chi est giai giai morta. Intrai su sardu a scola iat a bolli nai a torrai a acapiai su liòngiu de sa trasmitidura intra is genias, ca iat a obrigai a is babus e is mamas a torrai a scoberri sa lìngua in domu mancai cun is traballeddus de is pipius, e iat a obrigai is pipius a torrai a pregontai a is ajajus, chi a dolu mannu abarrant oindii is ùnicus “spertus” de sardu, is chi ancora s’arregordant de fueddus antigus sintzillus chi giai nemus oindii arregordat prus e chi finsas chini chistionat ancora in sardu a fitianu scarescit arremprasendi-ddus cun fueddus italianus. Pensai a is nòminis de is mesis. Deu seu dotori e candu intendu a unu beciteddu de otanta-cincu annus nendi-mì, in sardu, ca s’ùrtima abisita dd’at fata in su mesi de ‘giugnu’, a mei mi benint is strioris: aici dannu at fatu s’italianu ca mancu de is nòminis de is mesis si-nd’arregordaus prus?

E duncas sa scola iat a essi puru su mèdiu po introdusi una cosa de importu mannu chi serbit amarolla po sarvai su sardu de essi spèrdiu: una standardisadura, una normalisadura de sa grafia de su sardu, assumancu po is duas cambas mannas de sa lìngua nosta, su logudoresu e su campidanesu, anca dònnia dialetu de is biddas de Sardìnnia s’iat a podi arreconnosci e ddas iant a podi imperai scriendi, po si podi cumprendi apari e po donai dinnidadi de lìngua ofitziali a su sardu nostu.

Finsas difatis in custas poesias de su mustajoni, po comenti funt scritas, cumparit sa mancàntzia de arrègulas connotas e imperadas de sa genti chi circat de scriri in sardu, una lìngua meda prus difìtzili a dda scriri de s’italianu, poita ca tenit fenòmenus fonèticus (est a nai de is sonus de sa lìngua) chi no fait a portai pari-pari in sa grafia. Grafia chi no s’ant mai imparau: e difatis agataus su pròpiu sonu (su de sa Z surda) scritu in tres maneras diferentis (Z, ZZ e TZ), finsas in sa pròpiu poesia de su pròpiu autori!; vocalis chi su sardu fueddau aciungit a s’acabu de fueddu, chi a bortas ddas scriint a bortas no (‘mannusu e pippiusu’), is consonantis P, T, C, G chi a bortas ddas scriint simpris e a bortas allobadas candu su sonu est sèmpiri su pròpiu; de is desinèntzias verbalis no ndi chistionaus ca nci iat a bolli una letzioni sceti po cussas; su sonu nasali de is dialetus campidanesus nostus chi apu biu tratau in tres maneras diferentis (chini ddu sartat in totu [e calincunu chi no connoscit beni sa lìngua iat a podi ligi mustajoi, crazoisi], chini ddu scriit N, chini ddu scriit N cun sa liniedda asuta); su fenòmenu de s’assimiladura de sa R ananti de T, chi a bortas scriint RT, a bortas TT e a bortas fintzas T sceti. Po dda fai curtza serbit a lestru chi su sardu siat imparau cun arrègulas impostas e arricias de totus.

Innoi podeis agatai un’esempru de “Is primus 1000 fueddus de su sardu” scritus segundu un’arrègula de grafia. Est su lìburu chi apu fatu pensendi a is pipius chi s’acostant a connosci sa lìngua nosta. Castiai-si-ddu e, chi boleis, comporai-ddu: iat a essi unu bellu arregalu po is pipius chi teneis in domu.

Deu apu acabau, gràtzias de s’atentzioni.

Interbista po mogoresbook

Sabato prossimo,
11 Giugno 2011,
Centro Fiera del Tappeto,
Piazza Martiri della Libertà
a Mogoro,
tra le 18:00 e le 21:00,

verrà presentato il libro
Is Primus Milli Fueddus
a cura di
Stèvini Cherchi,
illustrato da
Tiziana Melis.

 

Abbiamo posto alcune domande a Stefano per capire meglio quest’opera.


Come è nata l’iniziativa di pubblicare un libro del genere?

S’idea m’est nàscia unu pagu aici, po sorti. Fui in bagantza in Bologna e una dii forroghendi in d-una libreria in circa de calincuna cosa de portai a filla mia chi a s’ora teniat 4 annus, apu agatau unu lìburu pinturau “Le mie prime 1000 parole”. Comenti unu lampu chi allùmiat su scuriu m’est bènniu a conca chi una cosa aici no dda teniaus po su sardu e insaras mi seu postu a traballai. Sa chistioni no fut meda simpri, ca is lìburus po sa lìngua-mama no amostant giai nudda atzionis, calidadis e maneras (est a nai verbus, agetivus e avèrbius) ca no benit a beni meda a ddus pinturai e ddas donant po giai connotas. Ma unu lìburu po una lìngua oramai agiumai stràngia po is pipius nostus ddas depit tenni. Est po cussu ca mi seu dèpiu imbentai is arraxonus, cumentus e discursus chi nci apu postu a pei de is pàginas cun is pinturas. E nendi custu, no si scaresciaus de arremonai a Tiziana Melis chi ddas at fatas, ca chena de issa su lìburu no iat a essi mai biu sa luxi. Po no nai de Maria Marongiu de s’Alfa Editrice chi nci at crètiu e dd’at bòfiu imprentai.

Come è strutturato il Libro?
Funt una corantena de tàulas pinturadas a coloris, chi amostant sa domu, is aposentus suus, sa tzitadi, su sartu, su tempus, su mandiari, su corpus, is arresis, totu is cosas de sa vida de dònnia dii. Ddoi funt duas personis geniosas (imbentadas de Tiziana Melis), una margiani campidanesa e unu boi marinu logudoresu chi chistionant intra issus cumentendi is scenas pinturadas o faendi pregontas a is ligidoris.

A chi è destinato il Libro?
Su lìburu est nàsciu po is pipius de is scolas de pipiesa (materna) e primària (elementari), ma sigomenti oindii su sardu est pagu chistionau a totu is edadis, sa faina est bona finsas po piciocus prus mannus e po genti manna puru chi no connoscit su sardu e si-ddoi bolit acostai de manera discansosa e mancai spassiendi-sì unu pagheddu.

Quale futuro vedi per la lingua Sarda?
A tretus seu otimista e a tretus pessimista… comenti naràt cuddu: il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà! Nosu ativistas de sa lìngua, de boluntadi nci-ndi poneus meda, ma chi is chi cumandant (ligi: sa Regioni) no faint sa parti insoru (ligi: a intrai su sardu me in totu is scolas de Sardìnnia e me is mèdius de comunicadura de massa) creu chi su destinu de sa lìngua nosta siat sinnau. Apustis de s’ai sciollocau sa conca po cincuant’annus ca su sardu fut sceti unu dialetu po genti nioranti, aresti e pòbura, bai e cumbinci-ddus a babus e mamas a torrai a chistionai a is pipius in sardu!

Pigau de

mogoresbook

Lìngua e identidadi

Sàbudu in Mòguru eus a presentai su lìburu

“Is primus 1000 fueddus / Sas primas 1000 allegas in sardu”

Scheda de su lìburu

Programa po s´imparu de su fueddàriu de fundòriu de sa Lìngua Sarda, pensau no sceti po is pipius ma finsas po is mannus chi no connoscint su sardu. Est un’arregorta de milli fueddus presentaus me is duas macro-bariedadis de sa Lìngua Sarda, Campidanesu e Logudoresu-Nugoresu, e scritus imperendi is arrègulas de sa normalisadura gràfica. Arricant su lìburu didàticu is tàulas a coloris de Titziana Melis chi portant is pinturas de is fueddus, apostadamenti pensadas po ddas arregordai e imparai: cosas, fainas e sentidus chi s’arreferint a sperièntzias de sa vida moderna de dònnia dii; e scritus curtzus in Lìngua Sarda serbint a imperai verbus, agetivus, avèrbius chi sa pintura no arrennescit sèmpiri a inditai. In prus su lìburu tenit unu fueddarieddu sardu-italianu cun s’inditu de sa pàgina anca est imperau dònnia fueddu. Su lìburu est pensau comenti e ´aina ativa´ de connoscèntzia e pensamentu chi bolit arrelatai is nòminis de is cosas me is duas bariedadis standard cun is nòminis de is cosas in sa bariedadi de su logu fueddada e connota de su pipiu. Po cussu, comenti est scritu in sa presentada, asuta de dònnia cosa pinturada ddoi at su logu anca is piciocus ant a podi ponni su fueddu in sa bariedadi de su logu insoru. Faendi su cunfrontu de is bariedadis biendi-ddas scritas acanta de pari duncas at a benni discansosu s’imparu de is diferèntzias siat intra is bariedadis de logu e sa macro-bariedadi de apartenèntzia, siat intra is duas macro-bariedadis mannas de su sardu.

Sa coberta de su lìburu

 

Manifestu de s’atòbiu

Lìngua e identidadi