Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Archive for December, 2010

Presentada

Saludi a totus!

Un’àteru diònicu (o weblog chi siat!), eis a nai… Teneis arraxoni, no si-ndi biit s’abisòngiu, berus?

Est aici, ma in sardu no ndi-ddoi at medas…

E seus provendi a dda manigiai, custa lìngua, po cosas “tènnicas” puru. Po ddi donai ainas e cambas po andai ainnantis me is imperus de dònnia dii in dònnia campu de su sciri.

Su primu sciri miu est de mexina, giai ca seu dotori, e pruschetotu cardiologia, giai ca tengu cussa spetzialisadura. E ia a bolli presentai a su pòpulu de s’arretza, chi stimat e aprètziat su sardu, novas de interessu chi potzant agiudai a connosci su chi podeus (e iaus a depi!) fai po bivi mellus e a longu. Sa tanti arremonada “preventzioni”, chi totus ndi fueddant e nemus dda fait, inghitzendi de su stadu chi est prontu a sperditziai dinai in sa prus manera scimpra (e interessosa!) ma no ponit unu francu po dda fai diaderus.

Su segundu sciri miu est de lìngua sarda, e insandus custa lìngua etotu apu a imperai po nai totu su chi m’at a benni a conca, e apu a circai de ddi amanniai su lèssicu:

fueddus nous chi no bollant essi sceti un’aciunta de fueddus stràngius (italianus) a desinèntzia sardisada,

e fueddus bècius (e mancai pèrdius) chi inditànt cosas de podi tocai cun is manus, prontus a si-ndi pesai lèbius a inditai cosas de podi carinniai cun sa menti sceti… su chi faint totu is lìnguas de su mundu, anca is fueddus de su cuncretu bolant a si figurai s’astratu chena mudai de sonu!

Agoa in su tìtulu nci apu postu polìtica, literadura e àteru. No si-nd’atzicheis, no apu a fai polìtica in su sentidu de partìtica… po mei sa polìtica est totu su chi mi benit a conca chi tengat interessu po totus. E duncas apu a fai polìtica sanidària, ca apu a cumentai is novas chi tenint e ita fai cun sa saludi pùbrica; apu a fai polìtica linguìstica, ca apu a cumentai is novas de su chi sutzedit in su campu de s’amparu (e de s’imparu) de sa lìngua sarda; apu a fai polìtica… polìtica, ca apu a cumentai totu su chi m’at a intzullai sa menti de su chi lìgiu me is giorronalis, in paperi e eletrònicus. E pruschetotu apu a fai polìtica… sardista, est a nai ca apu a cumentai su chi sutzedit in Sardìnnia faendi-mì sèmpiri sa pròpiu pregonta: “A chini serbit, a totu is Sardus o a is chi detzidint sceti?”

Nci apu postu literadura tambeni. Ca mi praxit meda a tradusi in sardu su chi is grandus literaus ant scritu, e duncas eis a agatai fatu-fatu calincuna poesia o calincunu arrogu de prosa furriada in sardu de mei. Ca bollu fai biri ca su sardu puru est bonu a espressai totu su chi s’òmini at pòtziu pensai e scriri in calisisiat lìngua de su mundu.

Po acabai, duas cosas… Tenei passièntzia, su tempus chi tengu no est meda, massimamenti in custa simana de tempus ca tengu àtera cosa de fai, duncas no apu a scriri meda meda; faei-sì mancai una scapadedda in su diònicu una borta a sa cida, e capassu chi eis a agatai cosa noa. E ancora: NO APU A FAI NI A ARRICIRI MAI POLÈMICAS LINGUÌSTICAS ASUBA DE IS STANDARDS DE SU SARDU (e apu a scancellai calisisiat interbentu de cussa arratza): apu scritu comenti dda pensu in sa biografia (càstia is interbentus arremonaus in “Chini seu 2”) e NO BOLLU NAI mancu unu fueddu in prus. No est prus tempus de si-ndi bogai is ogus in chistionis diaici, dd’eus fatu tropu a longu in su passau, E NO NDI TENGU PRUS GANA.

Tocai, po sa presentada gei si-ddu fait aici… Bona ligidura e, chi teneis cosa de nai, narai (mancai in italianu, chi no scieis scriri in sardu)! E chi teneis cosa de pregontai, pregontai! Apu a circai de s’arrespundi a lestru.

Su logu est abertu!