Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Posts tagged ‘Lucio Dalla’

Adiosu, Lucio

Su 4 de martzu de su 43

Nanca fut una bellesa ‘e piciocu
e beniat de su mari
allegàt un’atra lìngua
perou scidiat stimai
e sa dii nc’iat portau a mama mia
asuba ‘e su pardu
sa prus ora durci
innantis dd’essint bociu.
E issa fut abarrada sola sola
in s’aposentu ‘e su portu
cun s’ùnicu bestireddu
dònnia dii prus strintu
e mancai no sciessit ni nòmini
e nimancu su logu
m’abetàt che prenda stimada
fina ‘e su primu mesi.
Sexi annus iat fatu
sa dii mamai scuredda
mutetus de tzilleri
cantàt che a un’anninnia
e donendi-mì sa tita chi spargiat
nuscu bellu de mari
giogàt a fai sa mama
cun pannitzus e latzadas.
E at essi po unu giogu
o mancai po stima manna
chi m’at bòfiu tzerriai
che a Nostru Sennori,
de sa vida sua curtza arregordu
arregordu prus mannu
est totu in custu nòmini
chi deu mi portu apitzu.
E imoi puru chi bufu binu
e giogu a cartas
in su portu sa genti mi nant
Gesùs Pipiu.
E imoi puru chi bufu binu
e giogu a cartas
po furonis e bagassas deu seu
Gesùs Pipiu.
E imoi puru chi bufu binu
e giogu a cartas
in su portu sa genti mi nant
Gesùs Pipiu
Gesùs Pipiu.