Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Archive for February, 2012

Is 1000 fueddus in s’Universidadi de Tàtari

Su prof. de linguìstica sarda Giovanni Lupinu m’at fatu s’onori de mi cumbidai a s’Universidadi de Tàtari, po una de is tantis manifestadas po is 450 annus de sa fundadura sua. Su lìburu de is 1000 fueddus at a essi presentau, sàbudu chi benit a is 11 de a mangianu, de sa prof. Marinella Lorinczi de s’Universidadi de Casteddu.

Custa sa nova

e custu su manifestu
Locand_Cherchi_marzo_2012 SS

Me is diis passadas eus presentau su lìburu in Sìnnia (in d-un’atòbiu culturali organisau de is Rossomori) e in Macumere (a una trintena de maistas de is scolas primàrias).

In ambaduus atòbius is maistas presentis ant agradèssiu meda su traballu e ant finas pregontau po chi fessint fatas àteras ainas didàticas po s’imparu de su sardu a is pipius.

In Sìnnia s’aministratzioni comunali s’est finas impinniada a cunvocai una spètzia de cumissioni de aministradoris de is comunus lacanantis (po sa parti econòmica), maistas e oberadoris linguìsticus (po sa parti culturali), chi potzant traballai impari po apariciai lìburus didàticus assumancu po is primus duas classis de is elementaris.

Cunsiderendi s’ausèntzia totali de sa Regioni Sarda, saludaus cun grandu prexu una proposta diaici chi benit de is entis de logu chi no bolint biri spèrdia sa lìngua insoru; eus a benni a biri ita nd’at a bessiri…

Advertisements

Ainas po su sardu – 6

In su giassu de mogoresbook

est bessiu su Capìtulu 6  (Fonemas e grafemas) de is ainas po su sardu chi seu scriendi-ddis No est mai tropu tardu po ligi e scriri su sardu.

In custu capìtulu chistionu de comenti si fait po passai de is sonus de una lìngua (fonemas) a sa manera po ddus scriri (grafemas).

Est su capìtulu chi benit innantis de su cumpudu a fini de comenti eus fatu is Arrègulas de sa norma scrita campidanesa de sa lìngua sarda.

Bona ligidura.

Errare humanum est

No ndi balit sa pena a passai su tempus batallendi po dònnia cosa; est in su naturali de s’òmini a si faddiri fatu-fatu.
Ddoi at genti chi bivint abetiendi ca tocat a essi sèmpiri in su giustu finsas me is cositeddas de pagu contu.
A fitianu no si cumpadessint mancu issus etotu chi acontessit de fai faddinas.
Su chi otenint cun custa manera de fai est sa timoria de andai ainnantis.
Sa timoria de si faddiri est sa genna chi nosi serrat aìnturu de su casteddu de sa paghesa.
Chi arrennesceus a propassai cussa timoria, eus fatu unu grandu passu conca a sa libertadi.

Friedrich Nietzsche

Chi custu est òmini

Unas cantu diis a oi fut sa dii de s’arregordu de sa shoah. Mancai unu pagheddu a trigadiu bollu partetzipai deu puru. Apu sceberau custa poesia

Chi custu est òmini

Bosu chi seis segurus
me is domus bostas tèbidas,
e contoniendi agatais
cosa de papai callenti
e carinniosas caras:

Cunsiderai chi custu est òmini
chi traballat in su ludu
chi no connoscit paxi
chi certat po mesu pani
chi morit po ai nau ca giai o ca no.
Cunsiderai chi custa est fèmina,
chena pilus e chena nòmini
chena prus fortza de arregordai
ogus buidus e intrànnias fridas
che arrana in s’ierru.

Atinai ca custu est stètiu:
custus fueddus bosi cumandu.
Siddai-bosi-ddus in coru bostu
siais in domu o andendi pe bia,
corchendi-bosi-nci pesendi-bosi-ndi;
narai-si-ddus a fillus bostus.

O bosi-nd’arruat sa domu,
sa maladia bos’introbeddit,
is criaturas bostas tròciant de bosu is caras.

Primo Levi

Is 1000 fueddus in Otzana

Cras iaus a depi essi in Otzana a presentai su lìburu, chi sa nii si-ddu permitit!

S’amigu Tonino Bussu nd’at chistionau in Radio Nùgoro Centrale

Labai su manifestu