Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Posts tagged ‘lìburu’

Sàbudu 28 in Sàrdara

Labai una cosa toga: lìburu e mùsica.

Baxei-ddoi chi si praxit!

Manifestu 28 cabudanni Sàrdara cuncertu

Presentada lìburu “In Mòguru, a is tempus nostus…”

Domìnigu chi benit, in Mòguru, presentaus unu bellu traballu chi apu cordinau deu po contu de s’Acadèmia de su Sardu onlus. Una truma de giòvunus circadoris ant arregistrau is arregordus de una cincuantena de bècius mogoresus (sa majoria fiant pruscheotantàrgius e ddoi fut finsas unus cantu pruschenorantàrgius). De cussas interbistas nd’est bessiu unu lìburu de grandu interessu, totu in sardu.

Seis totus cumbidaus a benni. Custu est su manifestu.

In Mòguru, a is tempus nostus...

In Mòguru, a is tempus nostus…

“Petza o pisci?”, Is primus 1000 fueddus in sa Fiera

Spetàculu teatrali de is atoras sardaresas Carmen Porcu e Stefania Bettini, ispirau liberamenti de su lìburu “Is primus milli fueddus / Sas primas 1000 allegas in sardu”.
Ddas agatais in sa Fiera de Casteddu in sa parada de sa Provìntzia de su Campidanu de Mesu – Pad. G – su 30 de Abrili e su 1° de maju a is 6:00 de a merii…
Spàssiu assegurau po pipius a mannus – no si pagat nudda
Ajò, tocai sceti!

Is primus 1000 fueddus po is pipius de Sàrdara

COMUNU DE SARDARA ASSESSORAU A SA CULTURA

                  SISTEMA BIBLIOTECÁRIU                         “MONTE LINAS”

  

Biblioteca Comunali de SARDARA

Presentant su lìburu

UN’AINA  SPASSIOSA  PO IMPARAI IS PRIMUS FUEDDUS DE SA LÍNGUA SARDA

Sàbudu su 14 de Abrili de su  2012 –  a is 10.30

Cineteatru “Le Terme”, bia “Cagliari” – Sàrdara

Intervenint

Giuseppe Garau            Sìndigu de su Comunu de Sàrdara

Raimondo Pisu             Assessori  a sa  Cultura de su Comunu de Sàrdara

Gianluigi Piano             Assessori a s’Istrutzioni Pùblica de sa Provìntzia Campidanu de Mesu

Giampaolo Pisu            Consilleri Comunali de Sàrdara, delegau a sa Lìngua Sarda

Antonella Mancosu      Cordinadora de su  Progetu Sistema Bibliotecàriu

Stèvini Cherchi            Autori de su lìburu

INTERMESU  TEATRALI  cun  Stefania Bettini e Carmen Porcu

 

A incuru de Sa Coperativa AGORA’ SARDEGNA

Is 1000 fueddus in s’Universidadi de Tàtari

Su prof. de linguìstica sarda Giovanni Lupinu m’at fatu s’onori de mi cumbidai a s’Universidadi de Tàtari, po una de is tantis manifestadas po is 450 annus de sa fundadura sua. Su lìburu de is 1000 fueddus at a essi presentau, sàbudu chi benit a is 11 de a mangianu, de sa prof. Marinella Lorinczi de s’Universidadi de Casteddu.

Custa sa nova

e custu su manifestu
Locand_Cherchi_marzo_2012 SS

Me is diis passadas eus presentau su lìburu in Sìnnia (in d-un’atòbiu culturali organisau de is Rossomori) e in Macumere (a una trintena de maistas de is scolas primàrias).

In ambaduus atòbius is maistas presentis ant agradèssiu meda su traballu e ant finas pregontau po chi fessint fatas àteras ainas didàticas po s’imparu de su sardu a is pipius.

In Sìnnia s’aministratzioni comunali s’est finas impinniada a cunvocai una spètzia de cumissioni de aministradoris de is comunus lacanantis (po sa parti econòmica), maistas e oberadoris linguìsticus (po sa parti culturali), chi potzant traballai impari po apariciai lìburus didàticus assumancu po is primus duas classis de is elementaris.

Cunsiderendi s’ausèntzia totali de sa Regioni Sarda, saludaus cun grandu prexu una proposta diaici chi benit de is entis de logu chi no bolint biri spèrdia sa lìngua insoru; eus a benni a biri ita nd’at a bessiri…

Is 1000 fueddus in Otzana

Cras iaus a depi essi in Otzana a presentai su lìburu, chi sa nii si-ddu permitit!

S’amigu Tonino Bussu nd’at chistionau in Radio Nùgoro Centrale

Labai su manifestu

Is primus 1000 fueddus in Abas

Torru a scriri apustis de una simana longa de tempus chi apu tentu tropu cosa de fai, po fai pregonàntzia a mei etotu e a su lìburu miu, chi sàbudu a mangianu ddu presentaus in Abas, in sa scola primària.

Labai su manifestu

Immagine

Is 1000 fueddus in Bàini

Labai s’atòbiu chi sa Biblioteca Comunali de Bàini (Villa Verde, OR) at organisau po cenàbara su 25.

Eus a presentai su lìburu miu de “Is primus milli fueddus / Sas primas 1000 allegas in sardu” imprentau de Alfa Editrice.

Chini est “in zona” e est interessau, siat benibeniu!

Ora
venerdì 25 novembre · 17.00 – 19.00

Luogo
VILLA VERDE: Biblioteca Comunale (Ex Scuole Elementari)


Creato da

Maggiori informazioni
Venerdì 25 Novembre, alle 17,00 presso la Biblioteca Comunale di Villa Verde, ex Scuole Elementari, si svolgerà la presentazione del libro di Stefano Cherchi: Is primus milli fueddus – Sas primas 1000 allegas in sardu. Parteciperanno all’incontro oltre l’autore Antonello Garau che relazionerà sul bilinguismo nell’educazione famigliare, il poeta Dino Maccioni e coordinerà Giuseppe Manias. Durante la presentazione l’artista Desirè Spadafora dalle 15,00 disegnerà con i gessetti un’opera alla lavagna. Per informazioni: Comune(0783939000) Biblioteca (0783939269).

Is 1000 fueddus in Cuartu

Sàbudu presentaus su lìburu miu in Cuartu, in sa scola Porcu-Satta de Bia Turati

Benei e intendei… e comporai!

“Is primus 1000 fueddus” in Casteddu

Cenàbura su 1.u de mesi-de-argiolas eus a presentai su lìburu miu in Casteddu

 

Seis cumbidaus totus a benni