Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Archive for April, 2012

“Petza o pisci?”, Is primus 1000 fueddus in sa Fiera

Spetàculu teatrali de is atoras sardaresas Carmen Porcu e Stefania Bettini, ispirau liberamenti de su lìburu “Is primus milli fueddus / Sas primas 1000 allegas in sardu”.
Ddas agatais in sa Fiera de Casteddu in sa parada de sa Provìntzia de su Campidanu de Mesu – Pad. G – su 30 de Abrili e su 1° de maju a is 6:00 de a merii…
Spàssiu assegurau po pipius a mannus – no si pagat nudda
Ajò, tocai sceti!

Is primus 1000 fueddus po is pipius de Sàrdara

COMUNU DE SARDARA ASSESSORAU A SA CULTURA

                  SISTEMA BIBLIOTECÁRIU                         “MONTE LINAS”

  

Biblioteca Comunali de SARDARA

Presentant su lìburu

UN’AINA  SPASSIOSA  PO IMPARAI IS PRIMUS FUEDDUS DE SA LÍNGUA SARDA

Sàbudu su 14 de Abrili de su  2012 –  a is 10.30

Cineteatru “Le Terme”, bia “Cagliari” – Sàrdara

Intervenint

Giuseppe Garau            Sìndigu de su Comunu de Sàrdara

Raimondo Pisu             Assessori  a sa  Cultura de su Comunu de Sàrdara

Gianluigi Piano             Assessori a s’Istrutzioni Pùblica de sa Provìntzia Campidanu de Mesu

Giampaolo Pisu            Consilleri Comunali de Sàrdara, delegau a sa Lìngua Sarda

Antonella Mancosu      Cordinadora de su  Progetu Sistema Bibliotecàriu

Stèvini Cherchi            Autori de su lìburu

INTERMESU  TEATRALI  cun  Stefania Bettini e Carmen Porcu

 

A incuru de Sa Coperativa AGORA’ SARDEGNA

Interrogatzioni a sa Regioni po su sardu a scola

Apu arriciu de s’amigu Pàulu Pisu de Sàrdara custa lìtera, sèmpiri po sa chistioni de s’imparu de su sardu me is scolas.
Si-nci-dda pongu innoi asuta:

Apustis de sa chistioni de sa ratìfica de sa Carta Europea de is Lìnguas Minoridàrias, calincuna cosa incumintzat a si torrai a movi in contu de lìngua sarda. Su Consillu Comunali de Sàrdara, cumenti est stètiu giai pubblicau in custu blog, at aprovau unu o.d.g. innoi si pregontat a sa RAS chi si fatzat balli cun s’Ufitziu Scolàsticu Regionali po fai arrespetai s’art. 4 de sa L 482/99, in sa parti innoi narat ca is mòdulus de pre-iscritzioni depint cuntenni sa pregonta “Volete che si insegni la lingua della minoranza/sardo ai vostri figli?”. Sa pròpiu delìbbera in custas diis funt adotendi-dda in comunus/provìntzias medas de s’ìsula, de cabu de giossu a cabu de susu. Tocat a aciungi puru ca est brègungia chi si depant strobbai totu custus consillus comunalis/sìndigus po una cosa chi depiat essi giai fata po lei. Su consilleri regionali Giuseppe Cuccu, de Sàrdara issu puru, at presentau custa “interrogatzioni” a s’assessori a sa Cultura pròpiu asuba de custa chistioni.

Speraus sceti chi sa Regioni, chi depit tenni sa regia po su chi spetat a sa polìtiga linguìstica, si fatzat arrespetai e pretendat su chi narat sa lei de su Stadu, in d-una scola chi, tocat a arregordai, mancai statali, s’agatat in domu nosta.

Speraus puru chi asuba de sa chistioni lìngua ddoi siat un’interessu chi tochit sa sensibbilidadi de totu is partidus, chi siat trasversali e chi in sa Regioni duncas si movant totus a una conca, chi siat ocasioni po uniri e no po partziri!

Eus a sighiri cumenti si spòddiat custa chistioni de importu mannu po su benidori de sa lìngua nosta e de is sardus, po biri puru chi eus a podi sighiri a si nai “populatzioni” o “pòpulu”.

Giampaolo (Pàulu) Pisu – delegau a sa Lìngua Sarda – Sàrdara