Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Posts tagged ‘mogoresbook’

Ainas po su sardu – 7

Un’àteru capìtulu (su de 7) de is ainas po su sardu chi seu scriendi po is amigus de mogoresbook

est bessiu in su giassu insoru.

No est mai tropu tardu po ligi e scriri su sardu oi chistionat de sa fonètica de is vocalis in campidanesu, e de comenti s’italianu e su sardu sighint bias diferentis de derivadura de su latinu.

Bona ligidura.

Ainas po su sardu – 6

In su giassu de mogoresbook

est bessiu su Capìtulu 6  (Fonemas e grafemas) de is ainas po su sardu chi seu scriendi-ddis No est mai tropu tardu po ligi e scriri su sardu.

In custu capìtulu chistionu de comenti si fait po passai de is sonus de una lìngua (fonemas) a sa manera po ddus scriri (grafemas).

Est su capìtulu chi benit innantis de su cumpudu a fini de comenti eus fatu is Arrègulas de sa norma scrita campidanesa de sa lìngua sarda.

Bona ligidura.

Ainas po su sardu – 5

In mogoresbook

funt sighendi a bessiri is ainas po su sardu chi seu scriendi-ddis No est mai tropu tardu po ligi e scriri su sardu.

In custu Capìtulu 5 chistionu de poita no cumbincit su standard ùnicu de scridura chi ddi nant LSC, limba sarda comuna, propostu de sa Giunta Soru, candu a parri miu iat a andai mellus unu standard a duas normas chi arrespetit su connotu literàriu de sa stòria linguìstica de Sardìnnia.

Bona ligidura.

Ainas po su sardu – 4

Is amigus de mogoresbook

ant pubricau su Capìtulu 4  (De sa diglossia a su bilinguismu) de is ainas po su sardu chi seu scriendi-ddis No est mai tropu tardu po ligi e scriri su sardu.

In custu capìtulu chistionu de sa diferèntzia intra diglossia (chi teneus) e bilinguismu (chi iaus a bolli) e de comenti po lompi a custu arresurtau tocat amarolla a tenni unu standard de scridura po sa lìngua nosta.

Is arrègulas po sa norma de su campidanesu de custu standard (cunforma a is chi at avotau a totòmini su Consillu Provintziali de Casteddu) apu a inghitzai a ddas amostai me is capìtulus benidoris.

Bona ligidura.

Ainas po su sardu – 3

Torru a scriri calincuna cosa apustis de 2 mesis, ca ddu scieis totus ca s’istadi est fata po si pasiai, pruschetotu po chini traballat, sighit àteras cosas po arrecreu e tenit famìllia puru!

Si fatzu sciri ca in mogoresbook

est bessiu su Capìtulu 3  (Nàscida de is macrobariedadis) de is ainas po su sardu chi seu scriendi-ddis No est mai tropu tardu po ligi e scriri su sardu.

Custa borta apu bòfiu arresuminai is tzimias stòricas e linguìsticas chi ant portau a su diferentziamentu de is duas cambas mannas de sa lìngua nosta, is chi naraus logudoresu e campidanesu, segundu is ùrtimus e prus arresurtaus atestaus de sa linguìstica stòrica.

Sceti po nai ca custas duas bariedadis mannas de su sardu funt tropu antigas e tropu presentis in d-una stòria de 2000 annus po ndi podi fai de mancu finsas po una standardisadura moderna de sa lìngua nosta.

Baxei e castiai-ddoi.

Ainas po su sardu – 2

In mogoresbook

est bessiu su Capìtulu 2  (Sistema linguìsticu e tipu linguìsticu de su sardu), chi ddoi ant aciuntu sa segundu parti puru, de No est mai tropu tardu po ligi e scriri su sardu.

Baxei-ddoi ca est de interessu, po chini creit ancora chi su sardu siat unu dialetu!

Ainas po su sardu – 1

Is amigus de mogoresbook

 

 

 

ant pubricau su Capìtulu 1 de No est mai tropu tardu po ligi e scriri su sardu chi seu aprontendi-ddis.

Ant a bessiri a arrogheddus curtzus, po no fai arrosci a sa genti, po custu si cumbidu a ddoi andai, est cosa de pagu minutus.

Ainas po ligi e scriri in sardu

Is amigus e paisanus mius de mogoresbook

m’ant pediu de ddis aprontai unas cantu pàginas chi ddis siant de agiudu po imparai a ligi e scriri su sardu.

Ddu fatzu cun meda praxeri, finsas poita ca sciu ca in bidda ddoi at genti meda chi scriit in sardu, pruschetotu poesia, e de calidadi bona meda puru, po ddis fai biri comenti fait a sartai de una bariedadi naturali de logu (sa fonètica de su mogoresu, e prus a mannu, de su campidanesu ocidentali) a una bariedadi subra-dialetali campidanesa chi siat bona po totu su cabebàsciu de Sardìnnia.

Ant giai pubricau una premissa.

Chi s’interessat baxei-ddoi a ddi donai una castiada.