Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Posts tagged ‘primus1000fueddus’

“Petza o pisci?”, Is primus 1000 fueddus in sa Fiera

Spetàculu teatrali de is atoras sardaresas Carmen Porcu e Stefania Bettini, ispirau liberamenti de su lìburu “Is primus milli fueddus / Sas primas 1000 allegas in sardu”.
Ddas agatais in sa Fiera de Casteddu in sa parada de sa Provìntzia de su Campidanu de Mesu – Pad. G – su 30 de Abrili e su 1° de maju a is 6:00 de a merii…
Spàssiu assegurau po pipius a mannus – no si pagat nudda
Ajò, tocai sceti!

Is primus 1000 fueddus po is pipius de Sàrdara

COMUNU DE SARDARA ASSESSORAU A SA CULTURA

                  SISTEMA BIBLIOTECÁRIU                         “MONTE LINAS”

  

Biblioteca Comunali de SARDARA

Presentant su lìburu

UN’AINA  SPASSIOSA  PO IMPARAI IS PRIMUS FUEDDUS DE SA LÍNGUA SARDA

Sàbudu su 14 de Abrili de su  2012 –  a is 10.30

Cineteatru “Le Terme”, bia “Cagliari” – Sàrdara

Intervenint

Giuseppe Garau            Sìndigu de su Comunu de Sàrdara

Raimondo Pisu             Assessori  a sa  Cultura de su Comunu de Sàrdara

Gianluigi Piano             Assessori a s’Istrutzioni Pùblica de sa Provìntzia Campidanu de Mesu

Giampaolo Pisu            Consilleri Comunali de Sàrdara, delegau a sa Lìngua Sarda

Antonella Mancosu      Cordinadora de su  Progetu Sistema Bibliotecàriu

Stèvini Cherchi            Autori de su lìburu

INTERMESU  TEATRALI  cun  Stefania Bettini e Carmen Porcu

 

A incuru de Sa Coperativa AGORA’ SARDEGNA

Is 1000 fueddus in s’Universidadi de Tàtari

Su prof. de linguìstica sarda Giovanni Lupinu m’at fatu s’onori de mi cumbidai a s’Universidadi de Tàtari, po una de is tantis manifestadas po is 450 annus de sa fundadura sua. Su lìburu de is 1000 fueddus at a essi presentau, sàbudu chi benit a is 11 de a mangianu, de sa prof. Marinella Lorinczi de s’Universidadi de Casteddu.

Custa sa nova

e custu su manifestu
Locand_Cherchi_marzo_2012 SS

Me is diis passadas eus presentau su lìburu in Sìnnia (in d-un’atòbiu culturali organisau de is Rossomori) e in Macumere (a una trintena de maistas de is scolas primàrias).

In ambaduus atòbius is maistas presentis ant agradèssiu meda su traballu e ant finas pregontau po chi fessint fatas àteras ainas didàticas po s’imparu de su sardu a is pipius.

In Sìnnia s’aministratzioni comunali s’est finas impinniada a cunvocai una spètzia de cumissioni de aministradoris de is comunus lacanantis (po sa parti econòmica), maistas e oberadoris linguìsticus (po sa parti culturali), chi potzant traballai impari po apariciai lìburus didàticus assumancu po is primus duas classis de is elementaris.

Cunsiderendi s’ausèntzia totali de sa Regioni Sarda, saludaus cun grandu prexu una proposta diaici chi benit de is entis de logu chi no bolint biri spèrdia sa lìngua insoru; eus a benni a biri ita nd’at a bessiri…

Is 1000 fueddus in Otzana

Cras iaus a depi essi in Otzana a presentai su lìburu, chi sa nii si-ddu permitit!

S’amigu Tonino Bussu nd’at chistionau in Radio Nùgoro Centrale

Labai su manifestu

Is primus 1000 fueddus in Abas

Torru a scriri apustis de una simana longa de tempus chi apu tentu tropu cosa de fai, po fai pregonàntzia a mei etotu e a su lìburu miu, chi sàbudu a mangianu ddu presentaus in Abas, in sa scola primària.

Labai su manifestu

Immagine

Is 1000 fueddus in Bàini

Labai s’atòbiu chi sa Biblioteca Comunali de Bàini (Villa Verde, OR) at organisau po cenàbara su 25.

Eus a presentai su lìburu miu de “Is primus milli fueddus / Sas primas 1000 allegas in sardu” imprentau de Alfa Editrice.

Chini est “in zona” e est interessau, siat benibeniu!

Ora
venerdì 25 novembre · 17.00 – 19.00

Luogo
VILLA VERDE: Biblioteca Comunale (Ex Scuole Elementari)


Creato da

Maggiori informazioni
Venerdì 25 Novembre, alle 17,00 presso la Biblioteca Comunale di Villa Verde, ex Scuole Elementari, si svolgerà la presentazione del libro di Stefano Cherchi: Is primus milli fueddus – Sas primas 1000 allegas in sardu. Parteciperanno all’incontro oltre l’autore Antonello Garau che relazionerà sul bilinguismo nell’educazione famigliare, il poeta Dino Maccioni e coordinerà Giuseppe Manias. Durante la presentazione l’artista Desirè Spadafora dalle 15,00 disegnerà con i gessetti un’opera alla lavagna. Per informazioni: Comune(0783939000) Biblioteca (0783939269).

Is 1000 fueddus in Cuartu

Sàbudu presentaus su lìburu miu in Cuartu, in sa scola Porcu-Satta de Bia Turati

Benei e intendei… e comporai!

Una boxi logudoresa po is “1000 fueddus”

Po su giassu de s’arretza arrelatau a su lìburu “Is primus milli fueddus / Sas primas 1000 allegas in sardu” chi seu aprontendi, seu circhendi a calincunu de sa zona de su Gocèano (chi bivat in Casteddu o acanta) chi tengat una boxi bella e una pronùntzia lìmpia, po arregistrai is fueddus e is fràsias de su lìburu in cussa bariedadi mesana de logudoresu chi apu imperau in is tàulas (nci at de ligi e arregistrai po una pariga de oras de traballu).

A chini est interessau mi podit cuntatai innoi o in Facebook in su perfilu de

Stèvini Cherchi

“Is primus 1000 fueddus” in Casteddu

Cenàbura su 1.u de mesi-de-argiolas eus a presentai su lìburu miu in Casteddu

 

Seis cumbidaus totus a benni

Lìngua e identidadi

Sàbudu in Mòguru eus a presentai su lìburu

“Is primus 1000 fueddus / Sas primas 1000 allegas in sardu”

Scheda de su lìburu

Programa po s´imparu de su fueddàriu de fundòriu de sa Lìngua Sarda, pensau no sceti po is pipius ma finsas po is mannus chi no connoscint su sardu. Est un’arregorta de milli fueddus presentaus me is duas macro-bariedadis de sa Lìngua Sarda, Campidanesu e Logudoresu-Nugoresu, e scritus imperendi is arrègulas de sa normalisadura gràfica. Arricant su lìburu didàticu is tàulas a coloris de Titziana Melis chi portant is pinturas de is fueddus, apostadamenti pensadas po ddas arregordai e imparai: cosas, fainas e sentidus chi s’arreferint a sperièntzias de sa vida moderna de dònnia dii; e scritus curtzus in Lìngua Sarda serbint a imperai verbus, agetivus, avèrbius chi sa pintura no arrennescit sèmpiri a inditai. In prus su lìburu tenit unu fueddarieddu sardu-italianu cun s’inditu de sa pàgina anca est imperau dònnia fueddu. Su lìburu est pensau comenti e ´aina ativa´ de connoscèntzia e pensamentu chi bolit arrelatai is nòminis de is cosas me is duas bariedadis standard cun is nòminis de is cosas in sa bariedadi de su logu fueddada e connota de su pipiu. Po cussu, comenti est scritu in sa presentada, asuta de dònnia cosa pinturada ddoi at su logu anca is piciocus ant a podi ponni su fueddu in sa bariedadi de su logu insoru. Faendi su cunfrontu de is bariedadis biendi-ddas scritas acanta de pari duncas at a benni discansosu s’imparu de is diferèntzias siat intra is bariedadis de logu e sa macro-bariedadi de apartenèntzia, siat intra is duas macro-bariedadis mannas de su sardu.

Sa coberta de su lìburu

 

Manifestu de s’atòbiu

Lìngua e identidadi