Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Posts tagged ‘lìnguas minorizadas’

Interrogatzioni a sa Regioni po su sardu a scola

Apu arriciu de s’amigu Pàulu Pisu de Sàrdara custa lìtera, sèmpiri po sa chistioni de s’imparu de su sardu me is scolas.
Si-nci-dda pongu innoi asuta:

Apustis de sa chistioni de sa ratìfica de sa Carta Europea de is Lìnguas Minoridàrias, calincuna cosa incumintzat a si torrai a movi in contu de lìngua sarda. Su Consillu Comunali de Sàrdara, cumenti est stètiu giai pubblicau in custu blog, at aprovau unu o.d.g. innoi si pregontat a sa RAS chi si fatzat balli cun s’Ufitziu Scolàsticu Regionali po fai arrespetai s’art. 4 de sa L 482/99, in sa parti innoi narat ca is mòdulus de pre-iscritzioni depint cuntenni sa pregonta “Volete che si insegni la lingua della minoranza/sardo ai vostri figli?”. Sa pròpiu delìbbera in custas diis funt adotendi-dda in comunus/provìntzias medas de s’ìsula, de cabu de giossu a cabu de susu. Tocat a aciungi puru ca est brègungia chi si depant strobbai totu custus consillus comunalis/sìndigus po una cosa chi depiat essi giai fata po lei. Su consilleri regionali Giuseppe Cuccu, de Sàrdara issu puru, at presentau custa “interrogatzioni” a s’assessori a sa Cultura pròpiu asuba de custa chistioni.

Speraus sceti chi sa Regioni, chi depit tenni sa regia po su chi spetat a sa polìtiga linguìstica, si fatzat arrespetai e pretendat su chi narat sa lei de su Stadu, in d-una scola chi, tocat a arregordai, mancai statali, s’agatat in domu nosta.

Speraus puru chi asuba de sa chistioni lìngua ddoi siat un’interessu chi tochit sa sensibbilidadi de totu is partidus, chi siat trasversali e chi in sa Regioni duncas si movant totus a una conca, chi siat ocasioni po uniri e no po partziri!

Eus a sighiri cumenti si spòddiat custa chistioni de importu mannu po su benidori de sa lìngua nosta e de is sardus, po biri puru chi eus a podi sighiri a si nai “populatzioni” o “pòpulu”.

Giampaolo (Pàulu) Pisu – delegau a sa Lìngua Sarda – Sàrdara