Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Posts tagged ‘shoah’

Chi custu est òmini

Unas cantu diis a oi fut sa dii de s’arregordu de sa shoah. Mancai unu pagheddu a trigadiu bollu partetzipai deu puru. Apu sceberau custa poesia

Chi custu est òmini

Bosu chi seis segurus
me is domus bostas tèbidas,
e contoniendi agatais
cosa de papai callenti
e carinniosas caras:

Cunsiderai chi custu est òmini
chi traballat in su ludu
chi no connoscit paxi
chi certat po mesu pani
chi morit po ai nau ca giai o ca no.
Cunsiderai chi custa est fèmina,
chena pilus e chena nòmini
chena prus fortza de arregordai
ogus buidus e intrànnias fridas
che arrana in s’ierru.

Atinai ca custu est stètiu:
custus fueddus bosi cumandu.
Siddai-bosi-ddus in coru bostu
siais in domu o andendi pe bia,
corchendi-bosi-nci pesendi-bosi-ndi;
narai-si-ddus a fillus bostus.

O bosi-nd’arruat sa domu,
sa maladia bos’introbeddit,
is criaturas bostas tròciant de bosu is caras.

Primo Levi