Mexina, polìtica, literadura e àteru… in lìngua sarda

Posts tagged ‘polìtica’

Sàbudu 28 in Sàrdara

Labai una cosa toga: lìburu e mùsica.

Baxei-ddoi chi si praxit!

Manifestu 28 cabudanni Sàrdara cuncertu

Advertisements

Bona Dii de sa Sardìnnia a totus!

Custu mangianu seu andau a su Palàtziu de s’Urrei anca sa Fondazione Sardinia at organisau un’atòbiu po sa Dii de sa Sardìnnia:

SAS CHIMBE PREGUNTAS DE SU 2013, A NOIS – LE CINQUE DOMANDE DEL 2013, A NOI STESSI

La Sardegna ha una classe dirigente e politica all’altezza della crisi che sta vivendo?

L’Italia serve alla Sardegna? In che misura il superamento della crisi passa da un deciso cambio dei rapporti istituzionali tra la Sardegna e lo Stato italiano?

Un “Partito della Sardegna”, slegato dalle grandi formazioni nazionali, può essere una risposta alla crisi istituzionale e alla mancanza di una adeguata rappresentanza sia nel parlamento romano che in quello europeo?

L’introduzione del bilinguismo può essere una risorsa per la Sardegna?

Quale proposta fare ai giovani sardi che hanno ripreso ad emigrare?

Sigomenti, apustis de is 5 arrelatas de is organisadoris, fiant prevìdius interbentus crutzus (finsas a cada 5 minutus) mi fui apariciau deu puru unu discurseddu, ma agoa poita ca ant inghitzau tardu, ca ddoi fut genti meda de vàllia (polìticus, giornalistas, sindacalistas, dirigidoris e oberadoris de assòtzius culturalis de importu) e ca deu seu bregungiosu, no mi seu atriviu a chistionai. Insandus su discurseddu si-ddu pongu innoi asuta, mancai pagu pagu allonghiau de comenti fut a primìtziu.

Ia a bolli fueddai in crutzu de una chistioni chi mi spèddiat meda, chi tenit e ita fai cun sa chistioni de is arrelatas istitutzionalis intra Sardìnnia e Itàlia, e chi comentechisiat no est scapiada in totu de sa chistioni de su bilinguismu puru. No parit berus chi custas cosas ddas ia scritas deu etotu in su mesi-de-argiolas de su 2005 in su giassu de Sotziu Limba Sarda apustis de un’atòbiu po sa lìngua sarda chi si fut fatu insaras in sa Domu de su Studianti. Funt passaus giai ot’annus e sa bella est ca no est mudau nudda de su stadu anca seus e de su chi s’iat a depi fai.

Insandus scriia ca si depiat “acotzai cun fortza una campànnia po s’arreforma de su statudu arregionali, chi pòngiat a su primu postu sa chistioni de sa soberania de s’Arregioni Sarda me is detziduras chi pigat, chi cuntratit cun su stadu italianu una forma de federadura bera, no un’autonomia frassa chi fintzas a oi no at portau a nudda”.

A cussus tempus no creia meda a sa possibilidadi de s’indipendèntzia ca mi pariat anacronìstica, oi forsis apu cambiau unu pagheddu idea (podit abarrai sèmpiri una tenta in d-una bisura benidora “a lungo termine”), ma pensu sèmpiri sa pròpiu cosa: ca, chi su pòpulu sardu ddu pedit cun fortza e pruschetotu cun grandu unidadi, unu statudu chi stabilessat sa soberania de sa Sardìnnia po is chistionis prus de importu de sa polìtica cosa sua finsas abarrendi in su sètiu de un’arregioni autònoma a statudu spetziali, su stadu italianu no ndi potzat fai de mancu de dd’aprovai, mancai “obtorto collo”. Duncas po mei sa bia sinnada iat a depi essi sa de persighiri unu statudu nou, forti, meda adelantau, chi stabilessat chi sa Sardìnnia est una natzioni cun stòria, cultura e lìngua sua e duncas tenit su deretu de imperai ainas de autoguvernu mannas meda, ma sèmpiri abarrendi in su giassu istituzionali de su chi si podit fai aìnturu de sa lei de su stadu italianu.

E comenti dd’iaus a depi fai insaras custu statudu nou? Cun d-un’Assemblea Costituenti comenti s’est nau e sustènniu bortas meda? A mei no mi parit una cosa intzertada. A parti ca, a su chi sciu, no est un’aina prevìdia de sa lei de dda podi fai, giai mi màginu un’eligidura a sufràgiu universali e a mollu proportzionali, chi iat a benni amarolla a ddu fai po podi arrapresentai totus (e figurai-sì su dinai chi nc’iat a bolli) e po tenni un’assemblea chi iat a abarrai annus e annus batallendi cun ideas diferentis e antzis a s’opostu s’una de s’àtera cun s’arriscu mannu de no ndi bogai càbudu perunu in bai-circa cantu tempus.

Intamis nc’est una manera prus crutza meda e chi si podit dispediri de una cosa chi teneus giai: est sa Carta de Logu noa, chi su comitau “Firma per la tua Sardegna” at presentau giai a oi ses annus, chi dormit prena de prùini in calincunu cadàsciu de su Senau anca dd’iat presentada s’on. Massidda in su 2008, fata de una truma de studiaus de stòria e de deretu costitutzionali. Unu statudu forti, adelantau meda, chi narat intra àteru:

Is  printzìpius ordinadoris. Il popolo sardo, il territorio, l’ambiente, la lingua, la cultura della Sardegna costituiscono la Nazione sarda. In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana.
I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo.
Il Sardo, al pari dell’Italiano, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. La storia, la cultura e la lingua sarda sono materie obbligatorie di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Isola.
I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.

Is cumpetèntzias. La Regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa nelle materie di proprio  interesse.
La Regione non ha competenza in materia di:
a) difesa militare del territorio dello Stato; b) moneta; c) amministrazione della giustizia; d) rapporti diplomatici con stati terzi.

Aministratzioni, finantza e seguresa. La Regione ha una propria finanza. La Regione definisce il regime delle sue entrate fiscali, istituendo tributi propri e adottando quelli statali vigenti, esigibili nel territorio regionale. Alla Regione spettano le entrate fiscali derivanti da attività svolte in Sardegna da imprese non aventi sede legale e fiscale nell’Isola. D’intesa fra Regione e Stato è definita la quota degli introiti fiscali percepiti nel territorio regionale da trasferire allo Stato.

Agoa funt inditadas àteras ainas po cumpensai is diseconomias chi nascint po nexi de s’insularidadi, est a nai is chistionis de sa zona franca, de sa continuidadi territoriali e tambeni arresursas de su Stadu a indennitzu de is serbidorias militaris. Finsas s’aministratzioni de s’òrdini pùbricu passat a s’Arregioni.

Po dda serrai, si pregontaus: ita si-nd’est fatu de custa cosa? Nudda! No sciu poita, forsis ca teniat s’impèllida de su centru-dereta, giai ca fut firmau comenti a Comitau de Garantis de Artizzu, Farigu, Ladu, La Spisa, Randazzo e Vargiu, e sa manca no dd’at pigau in cunsideru po cussu? Su fatu est ca sa majoria de is sardus de custa cosa no nd’ant scìpiu e no ndi sciint nudda! E no s’agatat prus mancu in s’arretza, ca su giassu est sparèssiu! E insaras iat a abastai chi su Consillu Arregionali (su Consillu, no sa giunta! est a nai totu is partidus) imbestessit de sa chistioni ofitzialmenti totu is entis de logu, Provìntzias e Comunus e cumbidessit totu is assòtzius polìticus e culturalis a fai in dònnia bidda atòbius e dibatas po chi custu documentu potzat essi connotu de totus e si podessint arregolli is firmas de is tzitadinus e si podessint fai is delìberas de afillamentu de is Comunus. Chi una proposta aici adelantada lompessit agoa a su Consillu Arregionali cun d-una grandu aprovadura populari, una delìbera de su Consillu etotu, mancai apustis dibatas e curregiduras, iat a bessiri aici forti (e mancai de sutaponni a un’arreferendum populari) chi dd’iat a benni a traballu a su Stadu a si podi atriviri a no dd’arriciri amarolla, ca iat a arriscai diaderus de scadenai un’arreatzioni indipendentista finsas in sa genti normali chi indipendentista no est.

E duncas po cungrui su discursu, a parri miu s’Arregioni Sarda tenit sa possibilidadi e is ainas po inghitzai un’àndala noa de soberania finsas abarrendi in su sètiu de sa Costitutzioni italiana; depit sceti sceberai de ddu bolli fai e circai po essi prus forti s’acotzu poderosu de su pòpulu: ca totus oramai ant cumprèndiu ca fait a stai mellus sceti sendi meris in domu nosta, e fait a essi no dipendentis de is chi si cumandant de foras, e mancai chena indipendèntzia statuali puru.

Fortza paris!

Po una lìngua normali

Un’àtera faina de su comunu de Sàrdara chi, gràtzias a su traballu de su consilleri delegau po sa lìngua sarda Giampàulu Pisu (chi mi-dd’at mandada), at tradùsiu in sardu sa delìbera chi is consilleris ant aprovau a totòmini asuba de sa chistioni de sa zona franca.

Mancai segundu mei nc’iat a bolli una circa lessicali prus funduda dependi intrai in d-unu linguatzu tènnicu (siat in su campu giurìdicu siat in su campu spetzìficu de sa matèria de deliberai), custu est un’esempru chi podit andai beni po inghitzai, de comenti sa lìngua nosta iat a podi essi imperada po dònnia faina de sa vida, finsas in su sètiu de s’ofitzialidadi.

Speru chi àterus entis de logu puru bollant sighiri sa bia chi s’amostat su comunu de Sàrdara.

Pregontai su sardu a scola po is pipius

Calincuna cosa inghitzat a si movi po assegurai s’imparu de su sardu me is scolas. In custu diònicu de s’amigu Càralu Mulas est arresuminada totu sa chistioni.

In s’interis su Comunu de Sàrdara at mandau una lìtera a s’Assessori de sa Regioni cun d-un’alliòngiu, un’àtera a is famìllias po arregordai ca podint fai su sceberu e at apariciau su mollu po fai sa pregonta a sa scola.

Meda prexau de agiudai deu puru a fai spraxi sa chistioni, si pongu me is acàpius sinnaus is documentus de su Comunu, chi m’at mandau, mancu a ddu nai, s’amigu Pàulu Pisu, consilleri comunali delegau a sa lìngua sarda.

Ligei-si-ddus e donai bosàterus puru s’agiudu chi spetat po fai sciri sa cosa aingìriu su prus chi fait.

Carta Europea de is lìnguas de minoria

S’amigu Pàulu Pisu de Sàrdara est su chi m’intregat sèmpiri novas de importu. Custa borta est asuba de unu cumbènniu chi ant fatu in bidda sua.

In s’acàpiu de You Tube ddoi funt totu is interbentus filmaus. In prus innoi agatais sa sìntesi chi est bessia in su giornali de logu “Il Provinciale”

sintesi Sardara

SÀRDARA – RATÌFICA CARTA EUROPEA LÌNGUAS REGIONALIS E DE
MINORIA

Sa Sardìnnia at presentau a sa Camera una proposta de aderetzamentu de sa Carta de is lìnguas regionalis e de minoria, gràtzias a su traballu paris chi ant fatu is ons. Palomba e  Monai, is partidus Rossomori e IDV, su Comunu de Sàrdara, sa Confederatzioni Sindacali Sarda CSS, s’Acadèmia de su Sardu onlus.
Sa batalla no est acabada ca nci at meda ancora de fai, ma a essi fatu custu tretu totus impari – e paris! – seus de su parrimentu chi no siat pagu……

http://www.youtube.com/watch?v=wX4S_sm9nRU

Interrogatzioni a sa Regioni po su sardu a scola

Apu arriciu de s’amigu Pàulu Pisu de Sàrdara custa lìtera, sèmpiri po sa chistioni de s’imparu de su sardu me is scolas.
Si-nci-dda pongu innoi asuta:

Apustis de sa chistioni de sa ratìfica de sa Carta Europea de is Lìnguas Minoridàrias, calincuna cosa incumintzat a si torrai a movi in contu de lìngua sarda. Su Consillu Comunali de Sàrdara, cumenti est stètiu giai pubblicau in custu blog, at aprovau unu o.d.g. innoi si pregontat a sa RAS chi si fatzat balli cun s’Ufitziu Scolàsticu Regionali po fai arrespetai s’art. 4 de sa L 482/99, in sa parti innoi narat ca is mòdulus de pre-iscritzioni depint cuntenni sa pregonta “Volete che si insegni la lingua della minoranza/sardo ai vostri figli?”. Sa pròpiu delìbbera in custas diis funt adotendi-dda in comunus/provìntzias medas de s’ìsula, de cabu de giossu a cabu de susu. Tocat a aciungi puru ca est brègungia chi si depant strobbai totu custus consillus comunalis/sìndigus po una cosa chi depiat essi giai fata po lei. Su consilleri regionali Giuseppe Cuccu, de Sàrdara issu puru, at presentau custa “interrogatzioni” a s’assessori a sa Cultura pròpiu asuba de custa chistioni.

Speraus sceti chi sa Regioni, chi depit tenni sa regia po su chi spetat a sa polìtiga linguìstica, si fatzat arrespetai e pretendat su chi narat sa lei de su Stadu, in d-una scola chi, tocat a arregordai, mancai statali, s’agatat in domu nosta.

Speraus puru chi asuba de sa chistioni lìngua ddoi siat un’interessu chi tochit sa sensibbilidadi de totu is partidus, chi siat trasversali e chi in sa Regioni duncas si movant totus a una conca, chi siat ocasioni po uniri e no po partziri!

Eus a sighiri cumenti si spòddiat custa chistioni de importu mannu po su benidori de sa lìngua nosta e de is sardus, po biri puru chi eus a podi sighiri a si nai “populatzioni” o “pòpulu”.

Giampaolo (Pàulu) Pisu – delegau a sa Lìngua Sarda – Sàrdara

A si-nci morri po ideas?

Un’àtera bella letzioni de Faber, a fai s’arrivolutzioni cun sa vida de is àterus gei benit a discansu…

A SI-NCI MORRI PO IDEAS

(F. De Andrè – G. Brassens)

Po ideas a si-nci morri, s’idea est amainadora
giai giai mi-nci moremu chena ‘e m’essi mai benia
ca unu sciacu mannu de genti chi creiat
tzerriendi “bivat sa morti” mi-nci est calada asuba.

E m’iant giai cumbintu e su cantu miu tirriosu
is faddinas amitendi arriciat sa fedi insoru
ma m’iant nau etotu, a scusi e a sa cuada
po ideas si-nci moreus, ca giai, ma abellu abellu
ca giai, ma abellu abellu.

Giai chi nosu no seus de coru tropu moddi
andaus a s’atru mundu giai giai bagamundendi
ca andendi tropu a lestru, capassu de si morri
po ideas chi pusti-cras spaciadas giai si funt.

Ca no nci est cosa trista, prus lègia e marigosa
de lompi sceti agoa a cumprendi in puntu ‘e morti
ca un’atra idea fut giusta, un’atru movimentu
po ideas si-nci moreus, ca giai, ma abellu abellu
ma abellu abellu.

Apòstulus noeddus chi bolint su martùriu,
giai funt norant’annus, no acabat su sermoni.
Po ideas a si-nci morri, lassai chi si-ddu neri
ca bivint po cussu, no sciint a atru pensai.

E asuta ‘e ònnia bandera finas Matusalemi
in vida longa meda funt propassendi
deu creu ca candu funt a solus funt nendi
po ideas si-nci moreus, ca giai, ma abellu abellu
ca giai, ma abellu abellu.

Po chini agoa est circhendi prus bera beridadi
oferit dònnia crèsia tzimias originalis
su pòburu noeddu no podit sceberai
po ideas a si-nci morri est bellu ma po calis.

Su bèciu chi est portendi is froris in sa tumba
biendi-ddas benendi agoa de su stendardu
si fait “chi a lompi trigant at a essi cosa bona”
po ideas si-nci moreus, ca giai, ma abellu abellu
ca giai, ma abellu abellu.

E ‘osatrus spara-guetus, e ‘osatrus grandus santus
chi ‘oleis scuartarai, benibenius siais
perou po caridadi is atrus lassai bivi
giai chi francu sa vida no tenint àtera cosa
e in prus chi sa carrònnia est giai bastanti abilla
no tenit abisòngiu de ddi portai sa farci
aillargu su buginu in nòmini ‘e sa paxi
po ideas si-nci moreus, ca giai, ma abellu abellu
ma abellu abellu.